Роздрукувати сторінку

Географія населення та розселення, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Географія населення та розселення» входить в систему географічних наук як частина соціально-економічної географії і одночасно в систему знань про народонаселення. У системі фундаментальної географічної освіти дисципліна «Географія населення» є однією з базових для студентів-географів, оскільки формує знання про територіальну організацію життя суспільства.

«Географія населення та розселення» передує загальній та регіональній соціально-економічній географії і служить теоретичною базою при вивченні населення окремих країн і регіонів. Теоретичні питання, які розглядаються у процесі вивчення дисципліни, дозволяють студентам встановити географічні особливості формування та розвитку населення, типів і форм розселення населення в різних соціальних, економічних і природних умовах, оволодіти системою знань про демографічну історію людства, законах розвитку та проблеми народонаселення. Ця дисципліна закладає у студентів основи географічного світогляду і мислення.

Географія-населення-та-розселення

Метою вивчення дисципліни «Географія населення та розселення» є набуття студентами системних знань про територіальні і просторово-часові особливості динаміки, складу, розміщення населення і населених місць.

Дисципліна «Географія населення та розселення» володіє великим виховним потенціалом. Вона лежить в основі розвитку географічного мислення і формування у майбутніх педагогів-географів сучасної географічної картини світу. В ході навчального процесу створюються умови для реалізації ідей особистісно-розвивального навчання, спрямованих на формування у студента активної творчої позиції, розвиток таких особистісно та професійно значущих якостей як цілеспрямованість, чуйність, відповідальність по відношенню до навколишнього середовища в ході повсякденної трудової і побутової діяльності, толерантність до інших народів і культур, організованість, підприємливість, комунікативність, інформаційна культура та ін.

 Для освоєння дисципліни «Географія населення та розселення» студенти використовують знання, вміння та види діяльності, сформовані в процесі вивчення предметів «Географія», «Історія», «Суспільствознавство» на попередньому рівні освіти, а також в ході освоєння студентами дисципліни загальногеографічного блоку «Загальне землезнавство», що необхідно для формування цілісного уявлення про географічне середовище і закономірності його функціонування.

Курс «Географія населення та розселення» дає основу для створення уявлення про території, про життя людей, територіальну організацію суспільства. Дисципліна орієнтована на формування уявлень про те, що людина – це головна продуктивна і споживча сила суспільства, це основа і суб'єкт процесу відтворення.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати наступні результати освіти:

1). Знати:

- історію географії як науки;

- теоретико-методологічні основи географії населення;

- закономірності демографічних процесів, відтворення населення та їх територіальних особливостей;

- основи етнографії, етнічних процесів, географії культур, релігій і мов;

- особливості географії ринків праці і безробіття, економіки народонаселення;

- закономірності міграції, міграційних процесів та їх вплив на якість життя населення та соціально-економічну ситуацію;

- географічні особливості процесів розселення і заселення території, про міське розселення та урбанізацію, про проблеми сільського розселення.

2). Вміти:

- користуватися джерелами інформації про населення;

- самостійно і творчо працювати з літературними та статистичними джерелами і знаходити в них основні положення.

географія

Навчально-методичний комплекс з курсу «Географія населення» включає розділи: теоретичний, практичний, контролю знань і допоміжний.

Теоретичний розділ дисципліни «Географія населення» містить короткий курс лекцій за темами, передбаченими навчальною програмою дисципліни. Зміст окремих тем лекційної частини структуровано: в ньому виділені окремі блоки і розділи, присвячені найважливішим аспектам розвитку народонаселення у сучасний період. Крім того, зміст лекційного курсу відповідає переліку питань, які виносяться на залік.

Практичний розділ навчально-методичного комплексу містить матеріали для проведення лабораторних і семінарських занять, організації самостійної роботи. Порядок виконання всіх видів робіт відповідає тематичному плану, відображеному в навчальній програмі дисципліни.

Розділ контролю знань навчально-методичного комплексу, містить перелік питань для самоконтролю, засвоєння яких служить фактором атестації студента при отриманні заліку.

Допоміжний розділ містить перелік основної та додаткової літератури з дисципліни, навчально-методичну карту дисципліни.

Наявність у студентів повного варіанту навчально-методичного комплексу з дисципліни «Географія населення» є найважливішим елементом підготовки студентів-географів до їх професійної діяльності.

народонаселення

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Бромлей Ю.В., Денисенко М.Б., Лаппо Г.М., Польський С.А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити дипломну роботу чи реферат з курсу «Географія населення та розселення» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!