Роздрукувати сторінку

Географія культури, як навчальна дисципліна

« Назад

Відомий вітчизняний географ В.П. Максаківський визначає географію культури або культурну географію як наукову дисципліну, яка сформувалася на стику географії та культурології ще до другої світової війни. Загалом географія культури вивчає територіальну диференціацію культури, розглядає специфіку взаємодії культури з природним ландшафтом, розкриває сутність таких понять, як «географічна культура», «культурний ландшафт» і т. д. Як вважають вчені, цей напрям все ще знаходиться в початковій стадії розвитку.

Цілями освоєння дисципліни «Географія культури» є формування уявлення про найважливіші принципи, закони, категорії країнознавства, його основні проблеми і цінності; розвиток у студентів самостійного мислення, підвищення їх географо-країнознавчої культури, формування вміння враховувати досвід минулих епох при вирішенні актуальних проблем.

культурна-географія

Завдання курсу:

- визначення місця дисципліни «Географія культури» як галузі географічної науки в системі географічних знань, конкретизувати предмет її вивчення; розкрити актуальність її вивчення в сучасних умовах;

- оперування базовими поняттями та категоріями науки, розуміння процесів, закономірностей і зв'язків, що відбуваються в сучасному світі;

- складання країнознавчих характеристик держав різних регіонів;

- аналізування різних проблемних ситуацій;

- відбір необхідного матеріалу для написання рефератів та інших видів робіт;

- орієнтування в теоретичній і фактографічній літературі з курсу, формування навичок ефективного пошуку та аналізу цієї літератури.

географічна-наука

Дисципліна «Географія культури» є дисципліною за вибором і закладає основи знань при підготовці вчителів географії. Спирається на знання та вміння, отримані в ході вивчення дисциплін «Основи економіки і технології галузей господарства», «Загальної економічної і соціальної географії», «Економічної та соціальної географії». Є більш поглибленим продовженням дисципліни «Економічна і соціальна географія Зарубіжних країн».

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування і розвиток професійних компетенцій:

- наявність навичок роботи з інформацією з різних джерел для вирішення професійних і соціальних завдань;

- володіння і вміння застосовувати на практиці базові теоретичні знання з географії основних галузей економіки, їх основні географічні закономірності, фактори розміщення і розвитку, в області географічного та економіко-географічного районування; мати навички територіального планування і проектування різних видів соціально-економічної діяльності.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати наступні результати освіти:

-- знати:

- історію розвитку країнознавства як науки, основні ідеї та концепції вчених-країнознавців;

- історію становлення державності країн світу;

- особливості соціально-економічних моделей провідних країн світу;

- основні елементи країнознавчої характеристики (географічне положення, територія, природа, інфраструктура, розселення тощо) і вміти їх характеризувати;

- основні фактори, що визначають розвиток держав, канали взаємозв'язку державно-правових явищ з географічним та геополітичним положенням, економікою, мораллю, ідеологією, релігією.

-- вміти:

- застосовувати отримані теоретичні знання в майбутній професійній діяльності;

- аналізувати теоретичну та спеціальну літературу з країнознавства, визначаючи приналежність її авторів до однієї з наукових шкіл і напрямків;

- самостійно складати доповіді і реферати, які містять матеріал географо-країнознавчого характеру;  читати і зіставляти тематичні карти регіонів;

-- володіти:

- навичками географічної та історико-країнознавчої грамотності і усвідомити безцінне значення культури всіх без винятку народів світу;

- вміннями використовувати математичні методи і моделі в географії.

Географія-культури

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Дергачов В.А., Шмайдюк Т.С., Паїкідзе А.А. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно придбати магістерську роботу чи доповідь з курсу «Географія культури» пишіть в організацію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!