Роздрукувати сторінку

Геоекологія (ландшафтна екологія), як навчальна дисципліна

« Назад

Сучасні екологічні дослідження мають проводитися з урахуванням особливостей взаємодії складних територіальних утворень. Для вирішення цих завдань на межі екології і географії відокремилися нові наукові напрями – геоекологія або ландшафтна екологія.

У територіальних системах безліч елементів гео-, еко- і соціосистем перетинаються. Простір, в якому вони знаходяться у взаємодії, становить об'єкт геоекологічних (географо-екологічних або еколого-географічних) досліджень.

Геоекологія-ландшафтна-екологія

Геоекологія – наука про взаємодію географічних, біологічних (екологічних) та соціально-виробничих систем. Особливу увагу геоекологія звертає на негативні наслідки господарської діяльності людини, розробку рекомендацій за раціональне природокористування та охорони природи.

Систему географічних наук можна зобразити у вигляді стопки дисків, де кожен диск – приватна географічна дисципліна.

Метою курсу «Геоекологія (ландшафтна екологія)» є формування у студентів екологічного світогляду, ознайомлення їх з теорією і методологією геоекології, предметом та завданнями цієї науки, навчання їх навичкам оцінки екологічного стану території, ознайомлення із заходами, що проводяться для запобігання та усунення негативних антропогенних процесів або відновлення порушеного стану геосистем.

Завданням курсу «Геоекологія (ландшафтна екологія)» є:

- дати загальне поняття геоекології, показати історію, взаємозв'язок з іншими науками, а також необхідність її формування;

- ознайомити студентів з предметом, завданнями геоекології і методами, що застосовуються при еколого-геологічних дослідженнях;

- розглянути теоретичні основи охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування;

- дати уявлення про засади організації еколого-геологічних досліджень з метою оцінки і прогнозу екологічних ситуацій для різних господарсько-освоєних територій та природно-техногенних об'єктів;

- показати значення міжнародного співробітництва при реалізації національних і світових екологічних програм, а також шляхи збалансованого розвитку людської цивілізації.

екологічні-дослідження

Дисципліна «Геоекологія (ландшафтна екологія)» є компонентом варіативної частини професійного циклу навчального плану підготовки за напрямом підготовки «Геологія – Екологічна геологія».

Для успішного опанування дисципліни «Геоекологія» необхідні попередні знання студентами загальної геології, геофізики, геохімії, інженерної геології.

Вимоги до освоєння курсу зводяться до наступного.

Учень повинен знати:

- теоретичні основи геоекології;

- завдання і сучасні методи рішення геоекологічних проблем;

- перспективи роботи на підприємствах геологічної галузі;

- способи раціонального управління природними ресурсами.

Учень повинен вміти:

- формулювати питання, які підлягають вирішенню за допомогою геоекології;

- намітити методи вирішення поставлених питань, скласти програму геоекологічних досліджень;

- виконувати намічені геоекологічні роботи та керувати ними;

- проводити обробку отриманої інформації;

- використовувати навчальну та наукову літературу для проведення досліджень.

Студент повинен володіти:

- знаннями теорії і методів польових геоекологічних досліджень;

- прикладними і спеціалізованими програмами обробки та інтерпретації геоекологічної інформації;

- методикою складання геоекологічних карт і схем;

- методами обробки, аналізу і синтезу польової та лабораторної геологічної інформації.

природокористування

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Мазур І.І., Молдаванов О.І., Шишов В.Н. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити магістерську роботу чи доповідь з курсу «Геоекологія (ландшафтна екологія)» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!