Роздрукувати сторінку

Фізколоїдна хімія, як навчальна дисципліна

« Назад

Фізколоїдна хімія – предмет, знання якого сприяють подальшому вивченню біологічних галузей.

Мета викладання курсу «Фізколоїдна хімія» полягає у формуванні знань у студентів про взаємозв'язок фізичних, хімічних та біологічних процесів. Відомо, фізичні явища, що супроводжують хімічні реакції (приклади – виділення тепла в реакціях горіння, біо- і хемілюмінесценція, розділення зарядів в реакціях в гальванічних елементах, зміна обсягу при утворенні газоподібних продуктів). Крім того, фізичні явища безпосередньо змінюють швидкість хімічних реакцій (наприклад, підвищення температури збільшує швидкість будь-якої реакції, світло ініціює фотохімічні реакції, а різниця потенціалів – реакції електролізу). Даний курс формує у студентів фундаментальний підхід до аналізу хімічних і більш складних – біохімічних процесів.

Фізколоїдна-хімія

Програма визначає загальний обсяг знань з фізколоїдної хімії у відповідності з Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти для спеціальності Біохімія і ставить своєю метою формування у студентів-бакалаврів навичок використання фізико-хімічних підходів до аналізу біологічних процесів.

Завдання вивчення дисципліни полягають у вивченні взаємозв'язків фізичних і хімічних процесів і вивченні основних розділів фізичної хімії - хімічної термодинаміки, хімічної кінетики, електрохімії, фотохімії, вчення про гази, розчини, хімічні і фазові рівноваги, каталіз, колоїдної хімії.

Знання, одержувані з даної дисципліни, є основою для подальшого вивчення біохімії, біофізики, фізичної екології, фотобіофізики.

Для успішного освоєння даного курсу необхідно освоєння студентами загальної хімії (розділи – будова атомів і молекул, основ неорганічної та органічної хімії) та фізики (розділ фізична термодинаміка).

Плановані результати навчання з дисципліни «Фізколоїдна хімія» - знання, уміння, навички і досвід діяльності, що характеризують етапи формування компетенцій і забезпечують досягнення планованих результатів освоєння програми підготовки бакалаврів.

хімічний-експеримент

Знання:

- новітні наукові та практичні досягнення в галузі фізколоїдної хімії;

- основні поняття і терміни фізичної та колоїдної хімії;

- закони термодинаміки, кінетики та фотохімії;

- класи розчинів, теорії та принципи розчинення;

- поверхневі явища, класи дисперсних систем;

- адсорбційні процеси: механізм протікання, практична значущість;

- колоїдні системи: методи отримання, очищення колоїдних систем, основні властивості і будова колоїдних систем.

Практична значущість:

- основні уявлення про мікрогетерогенні системи;

- основні наукові основи про розчини.

Вміння:

- застосовувати закони фізичної та колоїдної хімії, передбачати можливість і напрямок перебігу реакцій;

- підготувати та провести хімічний експеримент з використанням методів фізколоїдної хімії;

- визначати в розчинах, екстрактах кислотність і концентрацію розчинених речовин;

- визначати в ґрунті, на овочах, фруктах кислотність;

- визначати адсорбційну здатність ґрунтів, вид заряду, розраховувати поріг коагуляції;

- інтерпретувати результати досліджень;

- застосовувати вивчені методи дослідження речовин до аналізу сировини рослинного і тваринного походження, продукції рослинництва;

- використовувати теоретичні знання і практичні навички, отримані при вивченні дисципліни «Фізколоїдна хімія», для вирішення відповідних професійних завдань у галузі агрономії.

Навички:

- логіка хімічного мислення;

- поводження з лабораторним посудом;

- поводження з лабораторним обладнанням;

- проведення лабораторних аналізів біопроб;

Досвід діяльності:

- проведення вимірювальних експериментів, вибору і використання методів обробки експериментальних даних і оцінки результатів експерименту в області агрономії;

- визначення фізико-хімічних і фізико-механічних властивостей досліджуваних у агрономії матеріалів.

Зміст дисципліни є логічним продовженням змісту дисциплін природничого циклу: «Математика», «Інформатика», «Хімія (неорганічна та аналітична)», «Хімія (органічна)», «Ботаніка», «Фізика», і слугує основою для опанування дисциплін»: «Фізіологія та біохімія рослин», «Лікарські та ефіроолійні рослини», «Живлення і удобрення садових культур», «Агротехнології», «Загальне землеробство», «Безпека життєдіяльності».

хімічні-реакції

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Кузнєцов В.В., Усть-Качкинцев В.Ф., Воюцький С.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи доповідь з курсу «Фізколоїдна хімія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.