Роздрукувати сторінку

Фізіологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Фізіології у вищих навчальних закладах, які готують фахівців у галузі фізичної культури має важливе теоретичне і практичне значення. Робота тренера, вчителя з фізичної культури, фахівця з адаптивної фізичної культури не може бути повноцінною, якщо вони не будуть добре знати функціональні особливості людського організму, закономірності його функціонування як в стані спокою, так і при дії різних фізичних навантажень.

Мета курсу - формування у студентів теоретичних і практичних знань про функціонування окремих систем, органів, тканин і клітин організму людини і тварин і організму як єдиного цілого, за допомогою вивчення найважливіших фізіологічних процесів і взаємозв'язку його з навколишнім середовищем. Формування практичних навичок з оцінки функціонального стану організму людини і тварин.

організм-людини

Завдання курсу:

1. Вивчити загальні закономірності і конкретні механізми функціонування організму людини і тварин на молекулярному, клітинному та організмовому рівнях.

2. Вивчити системи регуляції фізіологічних процесів, їх взаємозв'язку на різних рівнях.

3. Вивчити механізми адаптації організму при його взаємодії з навколишнім середовищем.

4. Оволодіння навичками роботи з сучасною апаратурою, планування організації експерименту, вміння аналізувати отримані результати, робити на їх основі правильні висновки, і вміння оформляти протоколи.

5. Прищепити студентам навички самостійної роботи.

6. Навчити застосовувати отримані дані в конкретних ситуаціях для вирішення фізіологічних і професійних завдань.

7. Навчити розуміти і дотримуватися норм здорового способу життя, володіти засобами самостійного і методично правильного використання методів зміцнення здоров'я.

Фізіологія тварин, будучи однією з фундаментальних наук про людину, служить важливою ланкою освіти студентів, які навчаються за спеціальністю "Фізіологія". Дисципліна «Фізіологія тварин» входить до складу загальних професійних дисциплін за спеціальністю «Фізіологія». Зміст цієї дисципліни включає в себе теми дисципліни «Фізіологія тварин». Вивчення цієї дисципліни базується на шкільному предметі «Людина», знання якої необхідно для освоєння нового змісту.

Засвоєння курсу передбачає комплексний підхід у викладі всіх фізіологічних явищ, що створює необхідні передумови його інтеграції з іншими суміжними науками - анатомією, антропологією, гістологією, цитологією, біохімією, морфологією, біофізикою, генетикою, психологією, ембріологією і т.д. і сприяє формуванню матеріалістичного світогляду і творчого мислення.

У процесі проходження курсу Фізіологія студенти повинні знати:

- закономірності анатомічної будови функцій та механізмів регуляції діяльності клітин, тканин, органів, систем здорового організму;

- фармакологічні засоби, що впливають на функції синапсів, гормонів ЦНС. Фармакологічні засоби корекції порушень гомеостазу, показників кровообігу, дихання, обміну речовин, виділення і психічних процесів;

- сутність методик дослідження різних функцій здорової людини.

фізіологічні-процеси

В результаті вивчення Фізіології студенти повинні вміти:

- впізнати на наочних посібниках (таблицях, муляжах, вологих анатомічних препаратах, планшетах і стендах та ін.) основні структури людського тіла;

- замальовувати схеми макро-і мікробудови тканин, органів людини та тварини;

- вимірювати і оцінювати найважливіші показники життєдіяльності організму людини та тварини;

- схематично відображати основні фізіологічні процеси, їх регулювання і саморегуляцію:

- пояснити основні принципи та фізіологічні механізми нормальної життєдіяльності людського організму при різних природних умовах його існування.

Програма з Фізіології повинна допомогти студентам:

- Розвинути анатомо-фізіологічне мислення.

- Оволодіти сучасними основами генетичних механізмів метаболізму ендокринних, нервових, м'язових та інших структур.

- Глибше вивчити питання життєдіяльності здорової і хворої людини у відповідності з практичними потребами фармації та біотехнології приготування ліків.

- Підготувати студента до розуміння основ біохімії, патології, першої долікарської допомоги і, особливо фармакодинаміки і фармокінетики.

- Узагальнити і осмислити дані медико-біологічних наук.

- Ознайомлення зі специфікою роботи провізора, орієнтованої на аналіз взаємин "ліки-людина".

- Усвідомити, що не тільки хворий, але і здорова людина в різні періоди онтогенезу і при різних фізичних станах, потребують як в лікарських засобах корекції тієї чи іншої дисфункції, так і в засобах прискореного відновлення працездатності.

Фізіологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: І.П. Ашмаріна, А.А. Каменський, Г.С. Суховій та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Фізіологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.