Роздрукувати сторінку

Фізико-хімічні методи дослідження, як навчальна дисципліна

« Назад

Актуальність дисципліни обумовлена тим, що ринкова економіка вимагає

підвищення випуску і якості будівельних матеріалів, в тому числі з заданими властивостями. Виробництво будівельних матеріалів – вапна, цементу та виробів з них - це складний багатостадійний процес і якість продукту залежить від правильно вибраних параметрів, тому контроль якості матеріалу на окремих стадіях – необхідний етап технологічного процесу. Необхідною умовою вдосконалення і розвитку виробництва композиційних будівельних матеріалів є правильно організованим контролем, що починається з вивчення і дослідження сировини і кінчається визначенням якості продукції.

Вимоги до всіх видів контролю, і, в першу чергу, до хімічного, підвищуються. Це викликано необхідністю автоматизації виробничих процесів.

аналітична-хімія

Значно зросли вимоги до точності результатів аналітичних визначень, до скорочення часу аналітичного визначення, до підвищення чутливості аналітичних методів для визначення дуже малих кількостей деяких елементів, що входять до складу будівельних матеріалів.

Робоча програма «Фізико-хімічні методи дослідження» заснована на застосуванні хімічних реакцій і є прикладним видом аналітичної хімії – науки про методи визначення складу та структури хімічних систем. З допомогою цих методів можна вивчити будову і властивості матеріалів, знаходити закономірності створення і руйнування їх структур; розробляти прогресивні технологічні процеси виготовлення матеріалів і виробів і вишукувати способи оцінки та підвищення їх довговічності.

Дисципліна «Фізико-хімічні методи досліджень» забезпечує функціональний зв'язок з загально професійними, спеціальними дисциплінами і має своєю метою:

- вивчення видів фізичних і хімічних методів досліджень.

Завдання дисципліни:

- розгляд різних видів фізичних методів досліджень;

- освоєння методик для роботи з приладами та установками;

- вивчення різних методик при проведенні фізичних досліджень;

- вивчення методик для обробки результатів досліджень;

- показати можливості дослідження будівельних матеріалів з різними фізико-хімічними методами.

методи-дослідження

Для освоєння даної дисципліни використовуються знання та вміння, набуті при вивченні таких дисциплін як математика, фізика, хімія, інформатика та інші.

Процес вивчення дисципліни «Фізико-хімічні методи дослідження» спрямований на формування наступної компетенції: вміння прогнозувати кінцевий результат дослідження при виконанні професійних функцій, спираючись на фундаментальні основи хімії, накопичений експериментальний досвід в обраній галузі, сучасні наукомісткі технології та апаратурний парк.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

– загальну класифікацію сучасних фізичних методів і характеристику прямих і обернених задач, для рішення яких ці методи можуть бути використані;

– теоретичні основи і техніку експерименту застосування методів мас-спектрометрії, визначення електричних дипольних моментів, обертальної, коливальної та електронної спектроскопії, месбауерівської, фотоелектронної та спектроскопії, ядерного магнітного та електронного парамагнітного резонансу, ядерного квадрупольного резонансу, дисперсії оптичного обертання, кругового дихроїзму, аномального розсіювання рентгенівських променів, ефектів Керра і Фарадея;

– основні сучасні теоретичні та експериментальні підходи до вирішення окремої дослідницької задачі, принципи функціонування апаратурного супроводу експерименту, методи і підходи ідентифікації та аналізу властивостей кінцевого продукту.

-- Вміти:

– самостійно ставити завдання при дослідженні фізичних параметрів молекул, структури та складу речовини;

– вибирати оптимальні шляхи і методи вирішення вище поставленої задачі;

– обговорювати дослідження структури та складу речовини, вести наукову дискусію з досліджуваних питань фізичної хімії;

– порівняти власний результат по завданню з накопиченими даними в періодичній пресі, електронних ресурсах та інших джерелах наукової і науково-технічної інформації.

- Володіти:

– теоретичними основами та технікою експерименту основних фізичних методів дослідження в хімії;

– методами оцінки фізичних параметрів молекул і властивостей речовин;

– навичками комплексного планування експерименту, фундаментальними основами розглянутих завдань (процесів), сучасними методами їх рішення, вибору шляхів досягнення кінцевого результату проведеного дослідження.

Фізико-хімічні-методи-дослідження

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Горшков В.С., Баженов Ю.І., Горянов К.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Фізико-хімічні методи дослідження» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.