Роздрукувати сторінку

Фізика, як навчальна дисципліна

« Назад

Фізика - технічна дисципліна, яка вивчається студентами з метою поглибити знання та навички, які були здобуті у школі.

Метою вивчення дисципліни є:

- фундаментальна підготовка випускників з фізики як засіб загального когнітивного розвитку людини, здатного до виробничо-технологічної та проектної діяльності, що забезпечує модернізацію, впровадження і експлуатацію обладнання в галузі інформатики і обчислювальної техніки;

- фундаментальна підготовка випускників з фізики, як база для вивчення технічних дисциплін, сприяє готовності випускників до міждисциплінарної експериментально-дослідницької діяльності для вирішення завдань, пов'язаних з розробкою ефективних інноваційних методів впровадження та експлуатації обладнання в галузі інформатики і обчислювальної техніки;

- формування навичок використання основних законів дисципліни до вирішення завдань, пов'язаних з професійною діяльністю; формування у студентів стійкого фізичного світогляду, вмінню аналізувати і знаходити методи розв'язання фізичних проблем, що виникають у галузі інформатики та обчислювальної техніки.

обчислювальна-техніка

Фізика є найважливішим джерелом знань про навколишній світ, основою науково-технічного прогресу і важливим компонентом людської культури. Її значення в сучасному освіті виключно високе, так як вивчення фізики як науки, що відображає найбільш загальні закономірності в природі, формує у студентів основні уявлення про природничо-наукову картину світу. Спільно з математикою фізика займає в навчанні студентів одне з важливих місць: курс є базовим для вивчення подальших технічних дисциплін, визначає фізико-математичну підготовку студентів і, природно, служить основою, на якій будується подальше навчання студентів.

Завданнями вивчення дисципліни є:

- придбання студентами необхідних знань фундаментальних законів фізики і знань в області перспективних напрямків розвитку сучасної фізики;

- отримання навичок вирішення теоретичних задач з фізики з їх практичними додатками; формування навичок самостійно здобувати та застосовувати отримані знання;

- оволодіння навичками контролю основних параметрів і режимів фізичних процесів і управління ними з метою отримання необхідних результатів; опанування навичок роботи з сучасною науковою апаратурою;

- формування навичок проведення фізичного експерименту;

- застосування отриманих знань, навичок і вмінь у подальшій професійній діяльності;

- оволодіння навичками обробки результатів вимірювань, у тому числі із застосуванням ПК.

Фізика

Вивчення дисципліни «Фізика» дозволяє істотно підвищити якість підготовки бакалаврів для подальшої практичної роботи в галузі інформатики та обчислювальної техніки.

Формування у студентів системи знань і вмінь здійснюється як при вивченні лекційного курсу, так і при виконанні лабораторних робіт і робіт з комп'ютерного моделювання фізичних процесів, аналізі теоретичного матеріалу і розв'язуванні задач на практичних заняттях та виконання індивідуальних завдань. Викладання курсу супроводжується широким використанням лекційних демонстрацій, навчальних відео- та кінофільмів.

Організація процесу навчання та системи контролю засвоєння навчального матеріалу, які забезпечують систематичну роботу студентів по вивченню дисципліни протягом всього періоду навчання, зацікавленість студентів у набутті знань.

Студент забезпечується:

- навчальними посібниками для вивчення змісту теоретичного розділу дисципліни «Фізика»;

- методичними вказівками для самостійної роботи по вивченню теоретичного розділу дисципліни «Фізика» та виконання індивідуальних завдань з практичного розділу дисципліни;

- комп'ютеризованими завданнями для виконання індивідуальних завдань з фізичного практикуму;

- методичними вказівками для виконання лабораторних робіт, у тому числі і робіт по вивченню фізичних процесів за допомогою ПК.

фізичний-процес

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Кравченко Н.С., Ревінська О.Г., Гавриліна Н.І., Пічугін В.Ф. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати дипломну роботу чи тези з курсу «Фізика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.