Роздрукувати сторінку

Фізична хімія, як навчальна дисципліна

« Назад

Фізична хімія — це наука, яка вивчає загальні закономірності хімічних процесів і є теоретичною основою всієї хімічної науки і технології хімічних виробництв.

Метою досліджуваної дисципліни є освоєння системи знань про фундаментальні теоретичні і експериментальні основи фізичної хімії; оволодіння вміннями характеризувати будову, фізичні та хімічні властивості речовин на основі законів хімічної термодинаміки, кінетики, сучасної теорії хімічної будови молекул; оволодіння експериментальними вченнями та навичками; розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей у процесі вивчення фізичної хімії; розвиток логіки та фізико-хімічного мислення; виховання почуття відповідальності за застосування отриманих знань, умінь і навичок.

Фізична-хімія

Завдання досліджуваної дисципліни:

- створити чітке уявлення про предмет фізичної хімії як теоретичної основи сучасної хімії та хімічної технології, сучасний стан та шляхи розвитку фізичної хімії, зв'язок її з іншими науками;

- вивчити основні поняття і закони хімічної термодинаміки;

- на основі уявлень і законів хімічної термодинаміки вивчити термодинаміку розчинів, хімічних, фазових і адсорбційних рівноваг;

- створити уявлення про необоротних процесах;

- вивчити основні поняття і закономірності хімічної кінетики і каталізу;

- на основі фундаментальних законів і закономірностей хімічної термодинаміки і кінетики продовжити формування уявлень про хімічний процес;

- на основі закономірностей хімічної кінетики і каталізу показати студентам можливості цілеспрямованого керування хімічним процесом;

- вивчити основні поняття і закономірності електрохімії;

- на основі сучасної теорії хімічної будови молекул продовжити формування уявлень про зв'язки між складом, будовою і властивостями речовин;

- познайомити студентів з історією фізичної хімії, внесок вітчизняних вчених в її розвиток.

Зміст дисципліни «Фізична хімія» будується на базі знань з дисциплін «Хімія», «Неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Органічна хімія та основи супрамолекулярної хімії», «Математика», «Фізика», «Інформатика», передбачених навчальним планом даної спеціальності.

Обсяг і зміст дисципліни «Фізична хімія» повинні служити основою для подальшого вивчення студентами інших хімічних дисциплін (колоїдної, прикладної хімії, неорганічного та органічного синтезу, хімії навколишнього середовища), чітко корелювати з суміжними дисциплінами шляхом встановлення міжпредметних зв'язків, сприяти засвоєнню і глибшому розумінню фізико-хімічної сутності біологічних наук. Крім того, дисципліна «Фізична хімія» становить основну частину загальнохімічної підготовки, необхідної при вивченні дисципліни «Теорія і методика навчання хімії».

хімічна-термодинаміка

Завдання - формування у студентів наукового світогляду, фізико-хімічного мислення, розвиток цілісних уявлень про природні процеси, виховання почуття відповідальності за застосування отриманих знань, умінь і навичок.

Дисципліна «Фізична хімія» є дисципліною додаткової спеціальності циклу дисциплін предметної підготовки.

Дисципліна «Фізична хімія» необхідна для підготовки студентів до викладання курсу хімії в школі.

Дисципліна «Фізична хімія» займає важливе місце в системі підготовки вчителя, здатного вирішувати завдання, пов'язані з реформою загальноосвітньої і професійної школи. Вивчення даної дисципліни покликане підготувати вчителя для роботи в умовах профільного навчання (хімічного, хіміко-біологічного, медичного профілю), озброїти його необхідними знаннями для викладання елективних курсів і організації науково-дослідницької діяльності школярів.

Дисципліна «Фізична хімія» відкриває величезні можливості для формування наукового світогляду. Вчителю хімії для кваліфікованого викладу різноманітного фактичного матеріалу, передбаченого програмою середньої школи, необхідно засвоїти теоретичні основи, що вивчаються в курсі фізичної хімії. Необхідність знання основ фізичної хімії майбутнім учителем обумовлюється і все зростаючим значенням окремих її розділів, що включаються в програму курсу середньої школи і складових теоретичної бази. На основі фізико-хімічних закономірностей повинні розглядатися хіміко-технологічні та металургійні процеси. Теоретичні знання потрібні для успішного викладання елективних і факультативних курсів у середній школі. Знання фізичної хімії необхідно вчителю хімії та біології для глибокого розуміння фізіологічних процесів, що протікають в організмі рослин, людини і тварин.

Дисципліна «Фізична хімія» повинна також сприяти формуванню у вчителя навичок сучасного хімічного лабораторного експерименту, вміння ставити кількісні практичні роботи, графічно обробляти отримані результати і робити необхідні розрахунки.

Вивчення даної дисципліни покликане допомогти викладачам середньої школи при формуванні в учнів правильного уявлення про різноманіття і складності матеріального світу.

хімічні-процеси

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Абаренков І.В., Братцев В.Ф., Тулуб А.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи доповідь з курсу «Фізична хімія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.