Роздрукувати сторінку

Фінанси природокористування, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Фінанси природокористування» відноситься до дисциплін гуманітарного, соціального та економічного циклу, варіативної частини.

Метою курсу «Фінанси природокористування» є формування у студентів теоретичних знань у галузі природокористування, формування нової ідеології функціонування суспільства – концепції сталого розвитку. Нова концепція розглядає раціональне природокористування як ефективне господарювання, що забезпечує запобігання або максимальне зниження шкідливих процесів виробництва, державне регулювання природокористування з допомогою економічних механізмів.

природні-ресурси

Фінанси природокористування – економічна дисципліна, що вивчає проблеми раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, розглядає значення і роль екологічного фактора в розвитку економічних систем.

В процесі вивчення дисципліни перед студентами ставляться наступні завдання:

– вивчити економічні аспекти взаємодії суспільства і природи;

– ознайомитися з концепцією сталого еколого-економічного розвитку, проблемами екологізації економіки;

– навчитися проводити аналіз економічних проблем, пов'язаних із зміною стану навколишнього природного середовища та використанням природних ресурсів;

– ознайомитися з методами визначення економічної цінності природних ресурсів і послуг;

– вивчення механізму державного регулювання і ринкових інструментів для раціоналізації природокористування.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

Знати:

- галузеві і регіональні проблеми природокористування;

- принципи і методи раціонального використання природних ресурсів;

- екологічне нормування та регулювання;

- концепцію сталого розвитку;

- основні методи оцінки природних ресурсів і ефективності природоохоронних заходів;

- основні положення та сутність економічного механізму охорони навколишнього середовища;

- форми і методи міжнародного співробітництва в галузі управління природними ресурсами.

Вміти:

- застосовувати понятійно-категоріальний апарат, основні закони природокористування в професійній діяльності;

- працювати з науковою та публіцистичною літературою в галузі екологічних проблем природокористування;

- аналізувати основні тенденції зміни стану навколишнього середовища та приймати правильні рішення;

- використовувати правові норми у професійній і громадській діяльності.

природокористування

Володіти навичками:

- використання методології дослідження у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища;

- методами і прийомами аналізу екологічних та економічних явищ і процесів з допомогою стандартних теоретичних і економетричних моделей.

У результаті освоєння дисципліни випускник повинен володіти наступними компетенціями:

- здатність використовувати основи економічних знань в різних сферах діяльності.

Для освоєння даної дисципліни учні використовують знання, вміння, навички, способи діяльності та установки, які вони отримали в процесі вивчення дисципліни «Мікроекономіка». Дисципліна передує вивченню таких курсів: «Макроекономіка», «Світова економіка і міжнародні відносини», «Економіка фірми», «Інвестиції» та ін.

Фінанси-природокористування

Свої роботи становленню та розвитку предмету  присвятили такі дослідники: Гірусов Е.В., Бобильов С.Н., Новосьолов А.Л. та ін.

Отже, якщо Ви працюєте і зовсім не лишається часу на навчання, і потрібно придбати дипломну роботу чи доповідь з курсу «Фінанси природокористування» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.