Роздрукувати сторінку

Фармакоекономіка, як навчальна дисципліна

« Назад

Фармакоекономіка - нова самостійна наука, що вивчає в порівняльному плані співвідношення між витратами і ефективністю, безпекою та якістю життя пацієнтів при різних схемах лікування чи профілактики захворювання.

Це симбіоз медицини, фармації, математики та економіки для кращого розуміння віддалених соціально-економічних наслідків прийнятого рішення про вибір того або іншого лікарського засобу, методу діагностики, медичної техніки або оперативного втручання.

лікарський-засіб

Метою освоєння дисципліни є: навчити студента оцінці співвідношення між витратами на лікування хворого лікарськими засобами та ефективність цього лікування, володінню клініко-економічним аналізом при виборі ефективних, безпечних та доступних лікарських засобів (ЛЗ), медичних послуг для проведення сучасної індивідуалізованої терапії з використанням положень доказової медицини (ДМ), що дозволяє випускникові успішно працювати у сфері охорони здоров'я, забезпечуючи раціональне управління економічними і соціальними процесами в установах системи охорони здоров'я і медичного страхування.

Завданнями освоєння дисципліни є:

- освоєння студентами основних питань фармакоекономіки на основі сучасних досягнень у галузі фундаментальної та клінічної медицини з позицій доказової медицини;

- формування у студентів знань і умінь в області застосування клініко-економічного аналізу для вибору ефективних, безпечних та доступних лікарських засобів, медичних послуг для проведення сучасної індивідуалізованої терапії;

- формування у студентів знань і умінь в області пошуку медичної інформації в Інтернеті та електронних ресурсах (PubMed, Кокрановской бібліотеці, Medscape), проведення експертної оцінки медичної документації, медичної статті у відповідності з методичними рекомендаціями, стандартів обстеження і лікування, що ґрунтуються на принципах доказової медицини;

- набуття студентами базових статистичних знань, необхідних для інтерпретації даних медичної літератури;

- вивчення основ законодавства в сфері обігу лікарських засобів та лікарського забезпечення, принципи організації роботи з медикаментозними засобами і дотримання правил їх зберігання;

- вивчення і освоєння основних методів фармакоепідеміологічного аналізу;

- придбання студентами знань про планування і проведення рандомізованих клінічних досліджень (фармакоекономічних досліджень), рівні доведеності і класах рекомендацій;

- освоєння принципів серцево-легеневої реанімації на етапі надання долікарської допомоги при розвитку небажаних лікарських реакцій;

- ознайомлення студентів з заходами по охороні праці і техніці безпеки, профілактики професійних захворювань, здійсненням контролю за дотриманням та забезпеченням екологічної безпеки;

- формування вмінь, необхідних для виконання окремих науково-дослідних і науково-прикладних задач в області клінічної фармакоекономіки з використанням знань основних вимог інформаційної безпеки.

Фармакоекономіка

Для успішного опанування дисципліни Фармакоекономіка студент повинен мати уявлення про:

- фінансовий менеджмент;

- безпеку життєдіяльності.

Студент повинен знати:

- основну медичну та фармацевтичну термінологію;

- порядок збору, зберігання, пошуку, обробки, перетворення, поширення інформації в медичних та біологічних системах, використання інформаційних комп'ютерних систем в медицині і охороні здоров'я;

- основні фізичні явища та закономірності, що лежать в основі процесів, що протікають в організмі людини;

- цивільне право;

- інформаційні технології в менеджменті.

Студент повинен вміти:

- самостійно формулювати висновки на основі поставленої мети дослідження, отриманих результатів і оцінки похибок;

- простежувати можливості використання результатів дослідження та застосування досліджуваного питання при підготовці інформаційно-аналітичного звіту;

- використовувати комп'ютерні медико-технологічні системи в процесі професійної діяльності;

- користуватися набором засобів мережі Інтернет для професійної діяльності;

- самостійно працювати з навчальною, науковою та довідковою літературою;

- робити узагальнюючі висновки.

Студент повинен володіти:

- навичками інформування пацієнтів різних вікових груп відповідно до вимог правил "інформованої згоди";

- іноземною мовою в обсязі, необхідному для можливості отримання інформації із зарубіжних джерел.

фармація

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Авксентьєва М.В., Воробйов П.А., Герасимов В.Б., Горохова С.Г., Кобина С.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Фармакоекономіка» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.