Роздрукувати сторінку

Етнокультурологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Етнокультурологія» входить до дисциплін за вибором. Курс реалізується кафедрою теорії та історії релігії і етнокультури, освітньої програми за напрямом підготовки аспірантів за напрямом «Культурологія, спрямованість (профіль) «Теорія та історія етнокультури».

У результаті освоєння дисципліни в аспірантів повинні бути сформовані: універсальні компетенції:

- готовність брати участь в роботі українських і міжнародних дослідницьких колективів щодо вирішення наукових і науково-освітніх завдань;

- володіння необхідними навичками експертної діяльності і виконання культурологічної експертизи об'єктів і подій етнокультури; цілі та завдання навчання полягають у дослідженні та освоєнні технік (методів) вивчення текстів етнокультури, а також в аналізі змісту основних підходів до дослідження культурних форм і процесів в сучасній гуманітарній науці.

Етнокультурологія

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- показати тісний взаємозв'язок теоретико-методологічних, історико-культурних аспектів вивчення етнокультури з методичними проблемами підготовки культурологів;

- сприяти формуванню у аспірантів розуміння різноманітних можливостей застосування сучасних методів вивчення етнокультури, конкретного їх використання в науково-дослідній та викладацькій роботі;

- сприяти розвитку в аспірантів критичної рефлексії і практичних прийомів роботи з текстами з теорії та історії етнокультури.

Мета курсу – сприяння формуванню у аспірантів розуміння різноманітних можливостей застосування результатів досліджень за напрямками спеціальності на міжгалузевому рівні, в інших галузях науки, у різних сферах духовної і матеріальної діяльності. Формування уміння адекватно передавати зміст філософсько-антропологічного та філософсько-культурологічного знання. Формування вміння враховувати взаємозв'язок філософсько-антропологічного та філософсько-культурологічного знання, так як об'єктом вивчення у спеціальності є не людина і культура в їх відособленості, а людина в культурі.

Перелік планованих результатів навчання з дисципліни, співвіднесених з планованими результатами освоєння програми аспірантури: ознайомлення аспірантів з інструментарієм культурологічного дослідження, основними методами їх виникнення, еволюцією і останніми досягненнями. Процес вивчення дисципліни спрямований на формування і розвиток таких професійних компетенцій:

- вміння здійснювати порівняльно-історичний аналіз культурних явищ в діалозі минулого і сучасного;

- здатність орієнтуватися в наукових концепціях, що пояснюють єдність і різноманіття культурологічного процесу, здатність слідувати етичним нормам професійної діяльності.

етнокультура

В результаті вивчення дисципліни аспірант повинен:

- сформувати основи філософської етнокультури;

- ознайомлення з мовою філософської антропології;

- сприяти розумінню місця і ролі людини в соціальних процесах;

- сформувати уявлення про соціокультурні цінності;

- про різноманіття форм антропологічного знання;

- про співвідношення раціонального та ірраціонального в людській життєдіяльності та особливості їх прояву в сучасному суспільстві;

- про сутність, призначення і сенс життя людини;

- про людські цінності, їх значення в творчості і повсякденному житті, їх роль у взаємозв'язку суспільного та індивідуального моментів в людському бутті та свідомості.

Знати:

- основні етапи розвитку філософської думки;

- основні етапи розвитку антропологічної думки, особливо, вітчизняної;

- загальну характеристику навчань великих антропологів: І. Канта, Є. Тайлора, М. Шелера та інших;

- головні напрямки і школи зарубіжної та вітчизняної антропології XX століття;

- визначення основних понять філософської антропології: «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність», «екзистенція», «трансценденція», «свобода», «відповідальність», «творчість», «сенс людського існування» та ін.;

- умови формування особистості, її свободи, відповідальності за збереження життя, природи, етнокультури.

Вміти:

- застосовувати основні положення філософсько-антропологічних і культурологічних знань в науковій, педагогічній і повсякденній діяльності;

- користуватися антропологічним методом філософії і отримувати нове знання в цій галузі;

- використовувати філософсько-антропологічні знання для аналізу духовних процесів і гуманістичної експертизи сценаріїв розвитку суспільства, прийнятих політичних рішень та знаходження ефективних прийомів і способів організації своєї професійної діяльності.

культурні-аспекти

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Судзукі Д., Франк С.Л., Фромм Е., Хайєк Ф., Щетинін М.П. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Етнокультурологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!