Роздрукувати сторінку

Епідеміологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна «Епідеміологія» відносяться до базової частини блоку дисциплін.

Метою вивчення курсу є участь у формуванні загальнокультурних, загально-професійних і професійних компетенцій в області епідеміологічної діагностики, епідеміологічного нагляду, організації проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, шляхом оволодіння базовими теоретичними знаннями та практичними вміннями щодо виявлення причин виникнення і поширення патологічних станів серед населення та обґрунтування, з використанням принципів доказової медицини, рішень щодо проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, необхідних при здійсненні процедур, визначенні майбутньої професійної діяльності в органах і установах охорони здоров'я та лікувально-профілактичних установах. В ході її досягнення вирішуються наступні завдання.

Епідеміологія

Студент повинен:

-- знати:

− основні форми і закони раціонального мислення;

− основні офіційні документи, що регламентують протиепідемічне забезпечення населення;

− правові основи в галузі імунопрофілактики, профілактики госпітальних інфекцій;

− методи встановлення причинно-наслідкових зв'язків між станом навколишнього середовища і здоров'ям населення;

− вчення про епідемічний процес;

епідеміологічний підхід до вивчення хвороб людини;

− види епідеміологічних досліджень та їх призначення;

епідеміологію інфекційних, паразитарних та неінфекційних захворювань;

− здійснення протиепідемічних заходів, захист населення в осередках особливо небезпечних інфекцій, заходи при стихійних лихах;

− методи епідеміологічного обстеження вогнища захворювання і методи епідеміологічного аналізу;

епідеміологію неінфекційних та генетично обумовлених захворювань;

епідеміологію та профілактику інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги;

− основи доказової медицини;

− основні принципи та методику планування профілактичних та протиепідемічних заходів у надзвичайних ситуаціях;

− особливості науково-дослідної роботи в галузі охорони здоров'я.

-- Вміти:

− правильно висловити свою думку, відокремити головне від другорядного;

− вміти приймати нестандартні рішення, нести відповідальність за свій етичний вибір;

− самостійно формулювати висновки на основі поставленої мети дослідження, отриманих результатів і оцінки похибок;

− простежувати можливості використання результатів дослідження та застосування досліджуваного питання профілактики інфекційних захворювань;

− використовувати комп'ютерні медико-технологічні системи в процесі професійної діяльності;

− проводити текстову та графічну обробку документів з використанням стандартних програмних засобів;

− користуватися навчальною, науковою літературою, електронними ресурсами в професійній діяльності в області епідеміології;

− проводити забір біологічного матеріалу від пацієнта для досліджень;

− проводити відбір проб об'єктів довкілля на різні види досліджень;

− виявляти фактори ризику основних інфекційних захворювань людини, проводити профілактичні заходи;

− здійснювати пропаганду здорового способу життя;

− здійснювати інформаційний пошук, оцінювати якість науково-медичної інформації, узагальнювати результати інформаційного пошуку, ґрунтуючись на принципах доказової медицини, робити узагальнюючі висновки;

− проводити оцінку епідеміологічної, соціальної та економічної значимості хвороб.

здоров'я-населення

-- Володіти:

− навичками викладу самостійної точки зору;

− навичками роботи з нормативною, нормативно-технічною, законодавчою та правовою документацією в межах професійної діяльності;

− методикою проведення ретроспективного та оперативного епідеміологічного аналізу захворюваності населення та епідеміологічного обстеження вогнищ інфекційних захворювань;

− методикою організації проведення епідеміологічного нагляду за інфекційними та неінфекційними хворобами;

− методами організації захисту населення у вогнищах та при загрозі поширення особливо небезпечних інфекцій;

− оцінкою ефективності протиепідемічних заходів;

− принципів проведення санітарно-просвітницької роботи з пропаганди здорового способу життя;

− сучасними методами пошуку та систематизації науково-медичної інформації.

епідеміологічна-діагностика

Для її вивчення необхідні знання, уміння і навички, що формуються попередніми дисциплінами: філософія, біологія, екологія; мікробіологія, вірусологія, імунологія; громадське здоров'я і організація охорони здоров'я; загальна гігієна, соціально-гігієнічний моніторинг; екстремальна гігієна та безпека життєдіяльності; інфекційні хвороби, паразитологія.

Свою увагу зародженню та формуванню курсу приділяли такі науковці: Купріянова Н.Ю., Чеснокова М.В. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити магістерську роботу чи доповідь з курсу «Епідеміологія» пишіть в організацію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!