Роздрукувати сторінку

Економічна географія країн світу, як навчальна дисципліна

« Назад

Географія (грецьк. «гео» – Земля, «граф» – пишу, опис) – системна наука, що об'єднує сукупність знань про об'єкти земної поверхні. Як всяка системна наука, географія має розділи – «фізична географія» (сукупність знань про просторовий розподіл природних об'єктів), «гуманітарна географія» (сукупність знань про просторовий розподіл суспільних явищ).

Дисципліна «Економічна географія країн світу» відноситься до циклу загально-професійних дисциплін і курсів за вибором студента, що встановлюються вузом - спеціалізація «Економіка і управління на підприємстві туризму та готельного господарства».

географія

Мета вивчення дисципліни «Економічна географія країн світу» сформувати у студентів систему компетенцій, пов'язаних з розумінням загальних закономірностей і типологічних рис, що встановлюються фізичною, соціально-економічною географією, країнознавством і географією туризму.

До завдань вивчення даної дисципліни належать: освоєння теоретичної бази соціальної та економічної географії світу, формування уявлень про екологічні і географічні аспекти міжнародного туризму та сучасної політичної карти світу, необхідних для вирішення професійних завдань з урахуванням соціально-економічних, природних умов, розселення, господарства та їх територіальних структур, і на цій основі на практичних заняттях сформувати систему знань для подальшого вивчення профільних дисциплін професійної діяльності в області створення комплексної туристської послуги.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

-- Мати уявлення:

- про місце дисципліни «Економічна географія країн світу» в системі економічних наук;

- про принципи класифікації та типології країн сучасного світу;

- про демографічні особливості регіонів світу, культури і побуту різних країн світу;

- про економічну інтеграцію, міжнародний географічний поділ праці, основні зміни у структурі економіки, основні форми міжнародних відносин, закономірності соціально-економічного розвитку регіонів світу;

- про глобальні проблеми навколишнього середовища;

- про основні туристські центри, теоретичні основи туристично-рекреаційного районування, місце туризму в господарстві окремих держав.

-- Знати:

- предмет і завдання дисципліни «Економічна географія країн світу»;

- основні поняття і категорії географії, географічні закони і закономірності;

- принципи розміщення туристських ресурсів, основних і провідних регіонів держав світу.

-- Вміти:

- давати характеристику окремих елементів природного середовища;

- встановлювати систему взаємозв'язків між природним середовищем і господарською діяльністю суб'єкта туристської індустрії.

-- Мати навички:

- географічного аналізу природних, соціальних та економічних ресурсів;

- оцінки туристських ресурсів;

- використання своїх знань у процесі подальшого вивчення спеціальних дисциплін;

- практичного використання набутих знань в умовах майбутньої професійної діяльності.

Економічна-географія-країн-світу

Викладання даної дисципліни будується на поєднанні проблемних лекцій, практичних занять у формі ділових ігор та аналізу кейсів, тренінгів та ін) і різних форм самостійної роботи студентів (підготовки рефератів, презентацій та ін.).

Програма дисципліни складається з таких розділів.

1. Загальні закономірності розміщення виробничих сил. Географічний поділ праці та спеціалізація території.

2. Економічний потенціал території. Природно-ресурсний, виробничий, трудовий, науково-технічний та експортний потенціали.

3. Економічна географія країн світу. Економічні об'єднання країн.

4. Економічна географія регіонів України. Нерівність регіонів України та її наслідки.

5. Еколого-економічні проблеми різних регіонів світу і України.

економічні-дисципліни

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Магомедов М.Д., Алєксєйчева Є.Ю., Єделєв Д.А. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно придбати курсову роботу чи реферат з курсу «Економічна географія країн світу» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!