Роздрукувати сторінку

Економічна географія, як навчальна дисципліна

« Назад

Історія розвитку людського суспільства - це історія його взаємодії з природою. Характер зв'язків людини і природи можна розглядати двояко:

- пристосування людини до умов природного середовища без їх видозміни;

- видозміна природи людиною для задоволення своїх потреб.

Цілями освоєння дисципліни "Економічна географія" є формування у студентів загально-професійних компетенцій у галузі знань теоретичних положень про природно-ресурсну будову світового господарства, населення світу і демографічні процеси, основні риси галузевої і територіальної структури господарства, умови та особливості розвитку галузевих комплексів в різних країнах і регіонах світу, зовнішніх економічних зв'язках, тенденції розвитку основних міжгалузевих і галузевих комплексів; набуття навичок з аналізу стану та тенденцій розвитку й розміщення галузей економіки та населення різних регіонів світу в умовах сучасного етапу розвитку світового господарства.

економічні-процеси

Дисципліна "Економічна географія" відноситься до базової частини спеціальності "Митна справа".

Дана дисципліна базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін "Історія митної справи і митна політика України", "Основи митної справи", "Економічна теорія". У той же час компетенції, отримані при вивченні дисципліни "Економічна географія" необхідні для вивчення подальших дисциплін, таких як "Економічний потенціал Митного союзу", "Світова економіка", "Основи зовнішньоекономічної діяльності", "Митна статистика", "Митна логістика", "Управління ланцюгами постачань", "Контроль митної вартості".

В процесі освоєння даної дисципліни студент повинен володіти наступними компетенціями: здатність розуміти економічні процеси, що відбуваються в суспільстві і аналізувати тенденції розвитку української та світової економік.

Економічна-географія-природних-ресурсів

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- предмет, об'єкт, основні категорії та поняття економічної географії та регіоналістики, її взаємозв'язок з іншими науками;

- класифікацію/типологію країн за рівнем соціально-економічного розвитку та можливості реалізації основних конкурентних переваг національних економік в рамках міжнародного поділу праці;

- географію основних природних ресурсів, промисловості, сільського господарства, транспорту і зв'язку світу, міжнародних економічних відносин;

- типи і режими відтворення населення, демографічну ситуацію в світі та її регіональні особливості;

- економіко-географічну характеристику великих регіонів світу та держав закордонної Європи, зарубіжної Азії, Північної Америки, Латинської Америки, Африки).

-- Вміти:

- виявляти та аналізувати основні тенденції розвитку національних економік країн світу;

- проводити порівняння регіонів, країн за основними макроекономічними показниками;

- використовувати карти в дослідженні процесів розвитку і розміщення основних сфер господарської діяльності.

-- Володіти:

- навичками вирішення комплексних завдань, що вимагають обліку географічної ситуації на конкретній території;

- методами порівняльного аналізу економіко-географічних характеристик країн і регіонів;

- навичками оцінки перспектив і тенденцій розвитку економіки окремих регіонів, держав, галузей світової економіки.

світове-господарство

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Паїкідзе А.А., Цвєтков А.М., Шмайдюк Т.С. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно придбати дипломну роботу чи доповідь з курсу «Економічна географія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!