Роздрукувати сторінку

Екологія людини, як навчальна дисципліна

« Назад

Екологія людини – це комплексний науковий та науково-практичний напрям досліджень взаємодії людини і людських спільнот з навколишнім соціальним і природним середовищем. Вона вивчає соціальні і природні закономірності взаємодії людини і людства в цілому з навколишнім середовищем, проблеми розвитку народонаселення, збереження його здоров'я і працездатності, встановлює причинно-наслідкові зв'язки між якістю середовища та станом здоров'я, розробляє методи діагностики і профілактики несприятливого впливу факторів навколишнього середовища на людину.

Дисципліна "Екологія людини" складається з 5 розділів: "Вступ в дисципліну "Екологія людини", "Навколишнє середовище і організм людини", "Здоров'я населення як інтегральний критерій якості середовища проживання", "Соціальні аспекти екології людини", "Регіональні проблеми екології людини", в яких вивчаються закономірності впливу комплексу природних і соціально-економічних факторів навколишнього середовища на здоров'я населення, виникнення і розповсюдження хвороб людини, а також методи вивчення впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я населення та основи планування медико-екологічних заходів.

народонаселення

Метою освоєння дисципліни «Екологія людини» є формування у студентів систематизованих знань у галузі екології людини, актуальних соціальних і біомедичних проблем екології, демографії, профілактики здорового способу життя, мотивації людини на поведінку, основою якої є самозбереження, розвиток сучасних уявлень про вплив шкідливих факторів на організм людини і функціонування систем, що забезпечують безпеку життєдіяльності організму.

Для досягнення поставленої мети ставиться ряд завдань:

1) вивчення впливу екологічних факторів на здоров'я людей;

2) аналіз стану здоров'я людини та стану навколишнього середовища;

3) вивчення факторів екологічного ризику і можливостей екологічної адаптації;

4) вивчення причинно-наслідкових зв'язків виникнення та поширення екологічно обумовлених хвороб з природними, соціально-економічними, політичними, етнічними, культурними і духовними їх передумовами.

Екологія-людини

«Екологія людини» є дисципліною за вибором, яка тісно пов'язана з дисциплінами природничого циклу (загальна біологія, науки про Землю, хронобіологія), гуманітарного циклу (історія, філософія) і професійного циклу (екологія, екологія міських екосистем, соціальна екологія, основи медичної генетики).

Студентам необхідно володіти наступними навичками та компетенціями: робота з інформацією глобальних комп'ютерних мережах; розуміння ролі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування для розвитку і збереження цивілізації, місце людини в біосфері; використання знань про сучасну фізичну картину світу, просторово-тимчасові закономірності, будову речовини для розуміння оточуючого світу і явищ природи.

В процесі освоєння даної дисципліни студент формує і демонструє наступні компетенції:

Загальнокультурні:

- розуміє і дотримується норм здорового способу життя, володіє засобами самостійного, методично правильного використання методів фізичного виховання та зміцнення здоров'я;

Професійні:

- демонструє базові уявлення про основи біології людини, профілактики та охорони здоров'я і використовує їх на практиці.

навколишнє-середовище

Студенти повинні:

-- знати:

1) закономірності взаємодії людини і навколишнього середовища;

2) основні фактори ризику середовища проживання людини, їх роль у формуванні захворюваності;

3) особливості клінічних проявів екологічно обумовлених захворювань і патологічних станів;

4) механізми впливу чинників середовища на організм та межі його стійкості;

5) шляхи адаптації до стресових впливів середовища;

6) особливості впливу забруднень різної природи на організм людини;

7) особливості вивчення стану харчування населення, яке проживає в умовах підвищеного екологічного ризику;

8) сучасні напрямки корекції харчування людини в умовах пролонгованого чужорідного навантаження;

9) причинно-наслідкові зв'язки виникнення і розповсюдження екологічно обумовлених хвороб з природними, соціально-економічними, політичними, етнічними, культурними і духовними їх передумовами;

10) роль і взаємодію різних дисциплін, служб, відомств, громадських організацій у вирішенні медико-екологічних проблем;

11) роль міжнародного співробітництва у вирішенні проблем охорони навколишнього середовища, екології та здоров'я людини.

-- вміти:

1) визначати фактори екологічного ризику;

2) пов'язати виявлені захворювання та патологічні стани з дією тих чи інших факторів навколишнього середовища;

3) розпізнати екологічну обумовленість захворювання;

4) виділяти групи ризику на популяційному та груповому рівнях;

5) давати оцінку і коректувати стан харчування на груповому та індивідуальних рівнях в умовах екологічного неблагополуччя.

-- володіти:

1) за термінологією досліджуваних питань дисципліни «Екологія людини»;

2) основними підходами до зниження аліментарного чужорідного навантаження та його ролі у формуванні захворюваності населення;

3) сучасними прийомами та методами діагностики екологічно обумовлених захворювань, принципами діагностики та методами проведення медико-екологічної реабілітації в групах ризику.

Свою увагу зародженню та розвитку предмету приділяли такі вчені: Макаренко Є.Н., Коптєва Т.С., Тюрикова Г.Н. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити магістерську роботу чи курсову з курсу «Екологія людини» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!