Роздрукувати сторінку

Забезпечення виконання зобов’язань як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Забезпечення виконання зобов’язань» входить у варіативну частину освітньої програми магістратури за напрямом (спеціальністю) –«Юриспруденція». Дана дисципліна реалізується в юридичному інституті кафедрою цивільного права.

Зміст дисципліни «Забезпечення виконання зобов’язань» охоплює коло питань, пов'язаних з вивченням основних понять, категорій, концепцій, що існують у цивільному праві щодо забезпечення належного виконання зобов'язань. Розглядаються акцесорні і неакцесорні, а також інші нормативно способи забезпечення належного виконання зобов'язань.

Забезпечення-виконання-зобов’язань

Викладання дисципліни передбачає проведення наступних видів навчальних занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Метою викладання дисципліни «Забезпечення виконання зобов’язань» є підготовка фахівців, що володіють професійними і особистісними якостями, що забезпечують затребуваність на ринку праці.

Програма дисципліни «Забезпечення виконання зобов’язань» спрямована на формування у магістрантів поглиблених навичок, необхідних для підготовки юристів, що спеціалізуються у сфері забезпечення виконання зобов'язань; вміння тлумачити і застосовувати цивільно-правові нормативні акти; грамотно кваліфікувати юридичні факти, з якими пов'язується забезпечення належного виконання зобов'язань; розробляти установчі та інші документи цивільно-правового характеру; здійснювати експертизу цивільно-правових нормативних актів; приймати правові рішення.

Освоєння даної дисципліни дозволить підготувати магістрів до застосування отриманих знань у практичній діяльності та при здійсненні наукових досліджень з актуальних проблем забезпечення належного виконання зобов'язань.

Магістранти, що завершили вивчення даної дисципліни, повинні критично аналізувати основні концепції та сучасні доктринальні розробки з проблем забезпечення зобов'язань; давати наукову оцінку сформованого правового регулювання забезпечувальних відносин і перспектив його вдосконалення; виявляти теоретичні та практичні наслідки нормативних рішень в даній області; давати юридичну інтерпретацію складних фактичних складів.

забезпечення-належного-виконання-зобов'язань

Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань:

- вивчення теоретичних основ чинного законодавства, що регулює забезпечення належного виконання зобов'язань;

- аналіз найбільш складних теоретичних проблем забезпечення належного виконання зобов'язань;

- вивчення судово-арбітражної практики застосування норм, що регулюють забезпечення належного виконання зобов'язань.

Навчальна дисципліна «Забезпечення виконання зобов’язань» входить у варіативну частину освітньої програми магістратури «Актуальні проблеми цивільного права» за напрямом - «Юриспруденція».

Дисципліна «Забезпечення виконання зобов’язань» взаємопов'язана з дисциплінами загальнонаукового циклу, так і з дисциплінами професійного циклу. Дослідження змісту права, його сутності й поняття, осягнення теорії і методології пізнання правових явищ, володіння на досить високому рівні іноземною мовою, володіння навичками використання інформаційних технологій в юридичній діяльності, є необхідними умовами для ефективного освоєння дисципліни. Очевидний логічний взаємозв'язок з такими дисциплінами основної освітньої програми, як філософія права, ділова англійська (німецька) мова, інформаційні технології в юридичній діяльності, історія і методологія юридичної науки, порівняльне правознавство.

Змістовно і методологічно курс «Забезпечення виконання зобов’язань» пов'язаний з дисциплінами «Актуальні питання сучасної цивілістики», «Проблеми договірного права».

Оскільки цільовою аудиторією магістерської програми є не тільки бакалаври юриспруденції, необхідно, щоб студенти за програмою магістратури «Актуальні проблеми цивільного права» мали базові знання в області теорії держави і права, римського права, цивільного права, цивільного і арбітражного процесу. Представляється також необхідним, щоб учні володіли основами економічних знань. Магістранти повинні мати уявлення про цивільно-правові явища, їх історії і розвитку, знати цивілістичну термінологію, зміст нормативних правових актів, що регулюють цивільні правовідносини, вміти їх застосовувати і тлумачити, повинні володіти навичками по складанню проектів установчих та інших документів, узагальнення практики вирішення цивільних спорів, повинні вміти аналізувати нормативний матеріал і мати сформовані навички юридичної техніки. Необхідно володіти прийомами законодавчої техніки та мати досвід роботи з літературними та нормативними джерелами.

юридична-діяльність

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Бевзенко Р.С., Вебер X., Єгоров А.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Забезпечення виконання зобов’язань» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!