Роздрукувати сторінку

Юридичне документознавство як навчальна дисципліна

« Назад

Документована інформація становить основу керування, його ефективність значною мірою базується на виробництві та споживанні інформації. Інформація фіксується в документах, які надають їй організаційну форму й переміщають її в часі та просторі.

Курс «Юридичне документознавство» призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю «Юриспруденція», входить у цикл загально-професійних дисциплін і є базовим для курсів документознавчого циклу.

документування

Мета курсу – вивчення документа як складної інформаційної системи, способів документування, систем документації, комплексів документів, документної комунікації в їх історичному розвитку.

Завдання навчального курсу:

- аналіз теоретичних основ документаційних процесів у суспільстві;

- вивчення основних способів створення документів;

- розгляд проблем уніфікації та стандартизації документів і систем документації;

- знайомство з сучасними вимогами щодо складання документів;

- формування інформаційної культури фахівців-документознавців.

Юридичне-документознавство

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

- документознавчу термінологію і методи;

- нормативно-методичні матеріали по документуванню управлінської діяльності;

- способи та засоби документування;

- закономірності розвитку документа;

- структуру документа;

- характеристику і склад уніфікованих систем документації;

- типовий склад систем документації установ будь-якої організаційно-правової форми;

- правила складання та оформлення документів;

- критерії і принципи визначення науково-історичної та практичної цінності документів;

- порядок організації документів у комплекси.

Студент повинен вміти:

- уніфікувати і проектувати форми документів;

- складати документи з використанням мовних варіантів, залежно від призначення, змісту та виду документа;

- уніфікувати тексти документів;

- оформляти документи відповідно до вимог державних стандартів;

- впроваджувати уніфіковані форми документів;

- визначати історичну і практичну цінність документів.

Основні проблеми курсу розкриваються в лекціях. Закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і в результаті самостійної роботи, придбання практичних навичок роботи з документами здійснюється на практичних, семінарських заняттях.

Форми контролю знань студентів: контрольні роботи, залік за підсумками семінарських занять та іспит.

Специфіка даної навчальної дисципліни обумовлена тим, що навчальний матеріал занять розглядається у відповідності з вимогами чинного законодавства, нормативними документами. Курс «Юридичне документознавство», вивчає правову базу документування, пов'язаний з дисциплінами: цивільне, трудове, інформаційне, адміністративне право.

Важливим фактором при відповіді є вміння претендента оперувати посиланнями на законодавчі акти й нормативні, інструктивні, методичні документи. При оцінці знань студента на іспиті з дисципліни «Юридичне документознавство» викладач керується такими критеріями: правильність, поєднання повноти і лаконічності, логіка і аргументованість відповідей; орієнтування в спеціальній літературі; культура відповіді. Таким чином, на іспиті оцінюється не тільки зміст відповіді, а й форма його викладу.

засоби-документування

Свою увагу становленню курсу «Юридичне документознавство» приділяють такі вчені: Рахманін Л.В., Ларін М.В., Жукова М.П.

Отже, створення в нашій країні правової держави з ефективно працюючими інститутами представницької, виконавчої, судової влади, виробництва, науки і освіти обумовлюється не тільки всебічним і повноцінним юридичним обґрунтуванням діяльності, але і формуванням раціональних, конкретних правил і процедур їх функціонування, у тому числі в області роботи з документами. Тому курс «Юридичне документознавство» є актуальним на сьогоднішній день.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!