Роздрукувати сторінку

Юридична відповідальність як навчальна дисципліна

« Назад

Включення курсу «Юридична відповідальність» як окремої дисципліни в програму підготовки магістрів юриспруденції визначається тією визначальною роллю, якою володіє даний інститут у системі права в цілому: будь-які правовідносини – це комплекс правил, невиконання яких неминуче спричиняє певні наслідки, що мають в переважній більшості примусовий характер. Тільки закон допоможе уникнути зловживань на цій стадії правозастосування. Отже, вивчення сфери примусу з позицій різних галузей права дасть правильне осмислення і, відповідно, - грамотне застосування необхідного законодавства.

Метою вивчення дисципліни є розвиток і вдосконалення професійного вміння, починаючи від загальних початків певної галузі права до його комплексного вивчення:

- освоєння єдиних правових позицій у цій сфері правовідносин;

- формування глибокої компетенції на основі порівняльного дослідження предмета дисципліни;

- розвиток кваліфікованого мислення на проблеми українського права і вишукування шляхів їх вирішення.

Юридична-відповідальність

Основні завдання курсу спрямовані на формування у магістрантів наступних компетенцій:

- усвідомлення значущості своєї майбутньої професії, набуття належного професійного рівня;

- здібності чесно виконувати свої обов'язки в будь-якій сфері юриспруденції;

- умінні розвивати соціально-особистісний рівень;

- практичного застосування знань в організації науково-дослідних робіт, в управлінні колективом;

- придбання навичок у підготовці проектів нормативних актів;

- здібності правозастосування в конкретних сферах юридичної діяльності;

- вміння аналізувати законодавства;

- експертному дослідженні проектів нормативно-правових актів, у тому числі з метою виявлення в них корупційної складової, а також – консультуванні в тій чи іншій галузі права;

- умінні приводити в дію управлінські методи, засновані на використанні досягнень науки і практичного досвіду;

- вміння досліджувати право з наукових позицій;

- здатності до правового виховання.

юридична-діяльність

Дисципліна «Юридична відповідальність» відноситься до загально-наукового циклу за напрямом «Юриспруденція».

Вивчення даної дисципліни забезпечує встановлення і закріплення міжпредметних зв'язків з такими юридичними дисциплінами: «Сучасні проблеми теорії держави і права», «Професійна правосвідомість і правова культура юриста», «Актуальні проблеми адміністративної юрисдикції», «Актуальні проблеми податкового права», «Актуальні проблеми організації діяльності служби судових приставів».

За результатами навчання магістр повинен володіти навичками:

- суворої інтерпретації наукових термінів і понять теорії юридичної відповідальності, ґрунтовної аргументації положення або виведення і доведення його до опонента;

- складання письмових документів юридичного змісту;

- розробки проектів нормативно-правових актів (внесення змін) в аспекті юридичної відповідальності;

- усних виступів з правових питань, в тому числі в змагальних процедур, аргументації та відстоювання своєї точки зору в усній полеміці;

- складання експертних висновків;

- вивчення правової дійсності за допомогою наукової методології;

- здійснення роз'яснювальної та виховної роботи серед населення з правових питань, в тому числі з застосуванням сучасних інтерактивних інформаційних технологій;

- складання імовірнісного прогнозу стану юридичної відповідальності;

- консультування громадян з правових питань.

юриспунденція

Свою увагу становленню предмету присвячували такі вчені: Зайцев О. А., Єршов В. В., Лукашук І. І.

Отже, курс «Юридична відповідальність» сприяє формуванню у студентів знання нормативної основи відповідальності за свої вчинки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!