Роздрукувати сторінку

Юридична компаративістика як навчальна дисципліна

« Назад

Юридична компаративістика – курс, який зародився у галузі приватного права і тільки дещо згодом охопив область публічного права.

Від недавнього часу у юридичній науці одержала розвиток галузева юридична компаративістика. На сьогоднішній день видаються праці вітчизняних та закордонних авторів із різноманітних напрямків галузевої юридичної компаративістики.

компаративне-право

Головні питання галузевої юридичної компаративістики відображуються у публікаціях у загальнотеоретичних та галузевих юридичних журналах.

Серед юридичних публікацій суто компаративістського напрямку слід зазначити такі: «Порівняльне правознавство», «Порівняльно-правові дослідження», «Порівняльно-аналітичне право» та ін.

В сьогоднішній юридичній літературі для окреслення поняття «галузева юридична компаративістика» застосовуються різноманітні терміни – «галузеве порівняльне правознавство», «теоретичні частини галузевих юридичних наук», «галузева компаративістика».

Уявляється, що термін «галузеве порівняльне правознавство» не є вдалим, так як для окреслення галузевих правових наук не прийнято вживати поняття «правознавство».

Що стосується терміна «теоретичні частини галузевих юридичних наук», то цей термін є досить багатозначним, більше того, дещо спірним є думка про науковий ранг галузевих порівняльно-правових предметів.

порівняльне-правознавство

Термін «галузева компаративістика» не є цілком адекватним змісту галузевих порівняльно-правових курсів, так як окреслює досить велике коло проблем, у тому числі й тих, що не входять до юриспруденції. Так, для прикладу, до галузевої компаративістики належать порівняльна політологія, порівняльне релігієзнавство, галузеве мовознавство тощо.

Саме тому доречним є застосування терміна «галузева юридична компаративістика», який окреслює, по-перше, правову природу галузевих порівняльно-правових предметів, по-друге, він є дещо багатшим і більшим за змістом і має комплексний характер.

Мета дисципліни «Юридична компаративістика» направлена на формування у майбутніх вчених-правознавців і юристів-практиків уявлень у галузі порівняльного правознавства і полягає в оволодінні ними знаннями в окресленій галузі.

Завдання предмету «Юридична компаративістика» полягають у формуванні у студентів умінь порівняльно-правового аналізу й оцінки державно-правових явищ, інститутів і засад на основі загальновизнаних положень міжнародного права, накопичених людством знань про загальні для всіх держав особливості та положення становлення демократичної, правової, соціальної і світської держави, а також соціальної значущості професії юриста в такій державі.

Основу даного учбового курсу складають порівняльні дослідження головних державно-правових інститутів сучасних демократичних країн. Використання порівняльного правознавства є одним з найбільш перспективних напрямків формування державознавства в Україні, оскільки дозволяє запропонувати дослідникам можливості вибору найбільш оптимального варіанту юридичної регламентації суспільних відносин, що постають у процесі різноманітної діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, виокремити пропозиції щодо удосконалення законодавства України, а також визначити закономірності і засади становлення головних державно-правових інститутів. Формування порівняльного правознавства можна зарахувати до числа головних умов здійснення демократичних реформ в Україні.

В курсі порівняльного права докладно розглядаються загальні питання його поняття, методології, теорії, історії розвитку, аналізуються конкретні сучасні проблеми залежності джерел права, форм правління, структури і повноважень органів державної влади. Правового положення особистості, форм державного устрою і інших головних правових інститутів від правових систем сучасності та основних правових сімей.

Юридична-компаративістика

Свою увагу формуванню предмету спрямували такі науковці: Тихомиров Ю.А., Супатаєв М.А., Тілле А.А., Шивков Т.В.

Отже, незважаючи на те, що останнім часом кількість публікацій у сфері галузевої порівняльної компаративістики збільшилася, їх змістовна та якісна складова викликає нарікання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!