Роздрукувати сторінку

Цивільне-процесуальне право України як навчальна дисципліна

« Назад

Цивільне процесуальне право України - це область права, яка координує суспільні відношення, які постають між учасниками цивільного процесу та судом при проведення правосуддя у цивільних справах.

ЦПП є одним з провідних фундаментальних освітніх курсів юридичних учбових установ.

Ціллю опанування дисципліни «ЦПП» є оволодіння засадами цивільного процесуального і матеріального права в сукупності, формуванні уявлення у студентів про структуру правовідносин, які оформлюються при дослідженні та розв’язанні цивільних справ, про роль учасників процесу, їх процесуальні права і обов'язки, а також вироблення розуміння все більш зростаючої ролі правосуддя у загальній структурі механізмів охорони і захисту порушених або оспорюваних прав, свобод і законних інтересів жителів і установ в Україні.

цивільне-процесуальне-законодавство

Ціллю курсу «ЦПП» є знайомство студентів з головними принципами і положеннями судового процесу в судах загального спрямування та арбітражних установах, розгляд судової практики для вірного використання принципів ЦПП. Досить ґрунтовно вивчаються зміст сторін і третіх осіб у цивільному процесі, підвідомчість і підсудність цивільних справ, головні інститути ЦПП, а саме представництво, загальні форми доказування, процесуальні терміни і т. д.

Для реалізації поставленої цілі студентам потрібно виявити завдання опанування окресленого курсу, якими є: оволодіння понятійним апаратом юриспруденції, а також опанування головних категорій цивільного процесу; аналізування питань, що постають при використанні цивільних процесуальних норм; знайомство з практикою застосування засад ЦПП судами загальної юрисдикції та міжнародними суддями; вміння використовувати наукову літературу, конспектування і реферування; вміння формувати правову позицію по справі, аналізування правових ситуацій з позиції різних суб'єктів, що приймають участь у судочинстві, опанування практичних навичок складання процесуальних документів, дослідження прогалин у існуючому цивільному процесуальному законодавстві, аналіз і пошук розв’язання проблем правозастосовної практики.

Цивільне-процесуальне-право-України

«Цивільне процесуальне право» - одна з провідних областей права. Без знання цивільного процесу немислиме навчання сучасного юриста-правознавця. Сьогоднішній спеціаліст з вищою правовою освітою мусить знати склад судів загальної юрисдикції, методи і форми захисту порушених прав і законних інтересів жителів і установ в Україні, методи проведення правосуддя по цивільних справах.

В сьогоднішніх умовах навчання предмету «Цивільне процесуальне право» і опанування студентами судової форми захисту оспорюваних прав, свобод і законних інтересів суб'єктів цивільного процесу є головною умовою професійного становлення майбутніх прокурорів, суддів, працівників правоохоронних утворень, адвокатів, юрисконсультів, нотаріусів, державних і муніципальних службовців. Знання курсу є передумовою становлення у студентів високого професіоналізму, правосвідомості та правової культури.

Зміст програми викладено відповідно до структури предмету та поділено на загальну і особливу частини.

Загальна частина присвячена оволодінню інститутів, що функціонують на всьому протязі і у всіх формах цивільного судочинства, таких як учасники цивільного процесу, підвідомчість і підсудність цивільних справ, представництво, судові витрати, строки, позов, доведення і докази і т.д.

Особлива частина вивчає такі проблеми, як судочинство в суді першої, апеляційної інстанцій і за нововиявленими обставинами, формами судочинства в межах єдиної цивільної процесуальної форми і т.д.

цивільний-процес

Свою увагу формуванню курсу приділяли такі вчені: Зейдер Н.Б, Коваленко А.Г., Моул Н., Харбі К.

Отже, за підсумками оволодіння предмету «ЦПП» студент мусить мати знань про місце і роль цивільного права в структурі права в загальному, про форми застосування і роз’яснення законів, інших юридичних актів в області цивільного законодавства України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!