Роздрукувати сторінку

Цивільне право як навчальна дисципліна

« Назад

Цивільне право є одним з основних предметів, який передбачений освітнім планом спеціальності «Юриспруденція».

Програма дисципліни «Цивільне право» призначена для становлення студентів юридичного факультету до державного іспиту, але може бути застосована також при підготовці до курсових іспитів.

Структура даної програми дозволяє при вивченні матеріалу враховувати як державний, так і національно-регіональний компоненти освітнього стандарту за спеціальністю "Юриспруденція".

Цивільне-право

Ціллю дисципліни «Цивільне право» є оптимальний виклад потрібного учбового матеріалу для його повного засвоєння майбутніми юристами. За кожною темою запропоновані питання, які досліджують її зміст, дозволяють студенту побачити взаємозв'язок раніше опанованих тем і освітніх курсів з досліджуваними проблемами по заданій темі.

Завдання викладання курсу полягають у тому, щоб сприяти формуванню і розвитку правової культури, допомогти студенту визначити місце міжнародних угод, закону, підзаконних законодавчих актів та інших джерел у регулюванні приватних суспільних відносин; зрозуміти зміст цивільно-правової матерії і закладені в ній здатності творчого практичного використання; усвідомити місце та роль судово-арбітражної практики.

Після опанування дисципліни «Цивільне право» студент повинен оволодіти головні категорії цивільного права, виробити уміння індивідуально проводити аналіз цивільно-правових норм і використовувати їх на практиці, орієнтуватися в джерелах цивільного права. Він мусить чітко уявляти головні відмінності засад цивільного права від положень суміжних галузей, бачити особливості розмежування цивільного законодавства від суміжних областей законодавства та інших нормативних актів, що містять цивільно-правові положення. Студент повинен чітко уявляти структуру джерел українського громадянського права залежно від юридичної сили кожного з них.

цивільно-правові-відносини

Лекційний матеріал повинен закріплюватися на практичних заняттях. Саме практичні заняття мусять прищепити студентам вміння розв’язання певних життєвих питань цивільно-правового напрямку. У цих цілях пропонується застосовувати «Практикум з цивільного права», що містить казуси для вирішення. Проведення виключно теоретичних занять (семінарів) передбачається лише в деяких випадках.

Після опанування теоретичних розділів курсу і проходження практикуму в обсязі робочої програми студент повинен:

- мати знання про цивільно-правові методи регулювання суспільних відносин, співвідношення цивільного права з іншими областями українського права, роль приватного права для сьогоднішньої економіки і суспільного життя;

- мати уявлення про роль і місце обов’язкової частини цивільного права в структурі цивільного права і в системі права в цілому;

- знати предмет і метод цивільно-правового регулювання зобов'язальних відносин;

- знати положення про поняття і види зобов'язань, їх систему, суб'єкти, форму, зміст різних цивільно-правових договорів;

- вміти проводити аналіз і розв’язувати юридичні питання у галузі цивільно-правових зобов'язань, складати проекти окремих видів договорів;

- вміти застосовувати одержані знання і методи науки цивільного права в професійній роботі, тлумачити положення цивільного права, логічно грамотно висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору, вільно оперувати цивілістичними поняттями і категоріями, застосовувати цивільно-правові акти у професійній роботі, складати договори та інші цивільно-правові документи, проводити аналіз і розв’язувати юридичні проблеми у галузі цивільно-правових відносин.

цивільно-правові-норми

Свою увагу формуванню предмету приділяли такі науковці: Рахмілович В. А., Толстой Ю.К., Садіков О.Н.

Отже, курс «Цивільне право» є предметом, який спрямований забезпечити студентів знаннями про цивільно-правові види регулювання суспільних відносин.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!