Роздрукувати сторінку

Трудове право як навчальна дисципліна

« Назад

Трудове право — це область права, яка координує правовідносини між співробітниками і роботодавцями. Положення трудового права окреслюють порядок становлення, реалізації та закінчення трудової діяльності.

Дисципліна «Трудове право» націлена на опанування студентами базовими знаннями та навичками з трудового права України.

Даний курс становить базову (загальнопрофесійну) частину напряму підготовки «Юриспруденція». Він дозволяє вирішити загальнокультурні компетенції (здатність до соціальної взаємодії на основі прийнятих в суспільстві моральних та правових положень; здатність використовувати нормативні акти в своїй діяльності) і професійні компетенції (знати основи трудового законодавства).

трудова-діяльність

В рамках предмету вивчаються головні правові норми, що регулюють трудові правовідносини.

Цілі освітнього курсу:

- збільшення теоретичного рівня формування студентів юридичного підрозділу, формування їх правової культури;

- отримання студентами знань по трудовому праві як сфери українського права;

- освоєння засад діючого українського трудового законодавства.

Завдання предмету – засвоєння студентами теоретичних засад науки трудового права, становлення цілісного уявлення по трудовому праві, формування і підвищення навичок практичного використання отриманих знань, заохочення індивідуального вивчення норм трудового права.

Учбово-методичні вказівки з опанування дисципліни «Трудове право» містить Програму курсу, рекомендації щодо здійснення письмових робіт, питання для самоперевірки, отриманих в результаті роботи над курсом знань, список рекомендованих законодавчих актів та навчальної літератури.

Трудове-право

Предмет «Трудове право» має на меті оволодіння студентами головних положень трудового права, характеристик правового регулювання трудових відносин деяких категорій робітників. Він знайомить студентів з законодавством про працевлаштування, трудовому договорі, робочому часу й часу дозвілля, оплати праці, дисципліни праці, матеріальної відповідальності сторін трудових відносин, охорони праці, нагляду і контролю за охороною праці і дотриманням трудового законодавства.

Студенти знайомляться з засадами трудового права, головними началами, що виражають сутність трудового права, важливих напрямів політики країни у галузі існування ринку праці, застосування і організації найманої праці.

При дефіциті аудиторного часу лекції носять ознайомлювальний, оглядовий характер, тому більша частина матеріалу вивчається студентами індивідуально. Ось чому основним завданням курсу – навчити студентів орієнтуватися в системі трудового законодавства України, самостійно проводити аналіз нормативних матеріалів, бачити відмінності між дозволеним і забороненим, вибирати найбільш ефективні правові засоби захисту як своїх прав, так і прав та інтересів держави і суспільства.

Глибокому і творчому оволодінню проблематики курсу сприяють виконання робіт, розв'язання ситуацій.

Основними формами здійснення занять зі студентами є:

- лекції;

- семінари;

- практичні заняття;

- консультації;

- самостійна робота студентів.

трудові-відносини

Свою увагу становленню курсу «Трудове право» спрямовували такі вчені: Вікторов І.С., Маслова О.А., Бондаренко Є.Н.

Отже, у процесі оволодіння предмету «Трудове право» студенти знайомляться з джерелами трудового права – законодавчими актами, що регулюють трудові відносини.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!