Роздрукувати сторінку

Теорія кваліфікації злочинів як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальний курс «Теорія кваліфікації злочинів» - призначений для студентів-криміналістів випускного курсу. В умовах швидкої зміни світу і динамічного законодавства, для компетентного юриста сьогодні недостатньо знання норм чинного кримінального закону. Для того, щоб адекватно реагувати на зміни, він повинен мати чітке уявлення про концептуальні засади, моральні засади і принципи кримінального права. Разом з тим інститут здійснює підготовку фахівців для практичної діяльності, що також враховується в рамках цього курсу шляхом висвітлення правозастосовних проблем поточного періоду і основних способів їх дозволу.

Метою курсу є поглиблене вивчення найважливіших теоретичних і практичних проблем Загальної та Особливої частин кримінального права. Передбачається, що студенти вже опанували необхідними і базовими знаннями в галузі кримінального права, знають діюче кримінальне законодавство, набули навички кваліфікації злочинів. Тому основну увагу в цьому курсі приділено історичному та порівняльному аспектах вивчення найбільш значущих кримінально-правових проблем, їх відображення в сучасній науці кримінального права і правозастосовній практиці.

кваліфікація-злочину

Метою курсу є формування у студентів цілісного уявлення про основи кваліфікації злочинів. Розвиток правосвідомості, що базується на засвоєнні природи кримінального права та основних його інститутів, як на рівні теоретичних знань, так і в їх застосування на практиці; розвиток загальної юридичної культури і правового мислення у майбутніх правознавців; розвиток навичок і умінь, необхідних для професійного застосування кримінального законодавства.

Основними завданнями курсу «Теорія кваліфікації злочинів» є:

- оволодіння навичками кваліфікації злочинів;

- оволодіння навичками встановлення та юридичного закріплення точної відповідності ознак вчиненого діяння з ознаками складу злочину, передбаченого кримінально-правовою нормою;

- оволодіння загальними правилами розмежування складів злочинів;

- уміння розв'язувати питання кваліфікації, пов'язані з конкуренцією кримінально-правових норм;

- з'ясування правил кваліфікації декількох злочинів;

- ознайомлення з найбільш типовими судово-слідчими помилками при кваліфікації злочинів і способів їх подолання.

кримінальне-право

Вивчення питань, передбачених цією програмою, передбачає великий обсяг самостійної роботи, у процесі якої студенти повинні ознайомитися з усім масивом законодавчого та нормативного матеріалу, основними монографічними працями, навчальними курсами, статтями у наукових виданнях і періодичній пресі. У програмі зазначено певний мінімальний список джерел, що включає як «класику» науки кримінального права, так і відносно нові, але цікаві роботи. Слід підкреслити, що даний перелік носить рекомендаційний характер і охоплює лише мінімальну кількість джерел. Тому заохочується активність студентів у вивченні додаткових матеріалів.

В результаті освоєння змісту дисципліни «Теорія кваліфікації злочинів» студент за напрямом підготовки «Юриспруденція» з кваліфікацією (ступенем) «бакалавр» повинен володіти наступними компетенціями:

1. Загальнокультурні компетенції:

- логічно вірно, аргументовано і зрозуміло будувати усну і письмову мову;

- володіти культурою мислення, узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення;

2. Професійні компетенції:

а) знати:

- як правильно і повно відображати результати професійної діяльності у сфері кримінальних правостосунків;

б) вміти:

- брати участь у розробці нормативно-правових актів відповідно до профіля своєї професійної діяльності;

- юридично правильно кваліфікувати факти й обставини у сфері кримінально - правових відносин;

- виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати злочини та інші правопорушення;

- здійснювати попередження правопорушень, виявляти та усувати причини і умови, що сприяють їх вчиненню;

- давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в конкретних види юридичної діяльності, що стосується кваліфікації злочинів;

в) володіти:

- навичками здійснення професійної діяльності на основі розвиненої правосвідомості, правового мислення і правової культури.

Теорія-кваліфікації-злочинів

Свою увагу становленню дисципліни звертали такі науковці: Манойлова С.А., Кадніков Н.Г., Черненко Т.Г.

Отже, «Теорія кваліфікації злочинів» відноситься до циклу професійних дисциплін за вибором при підготовці бакалаврів за напрямом «Юриспруденція».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!