Роздрукувати сторінку

Теорія держави і права як навчальна дисципліна

« Назад

«Теорія держави і права» є освітнім курсом, який окантовується усіма студентами-юристами не зважаючи на вид та форму їх навчання та обраної ними спеціалізації. Це пояснюється ґрунтовними, інтегруючими особливостями даної науки, головні поняття і висновки якої застосовуються не тільки представниками інших правових наук, але й фахівцями в інших областях суспільствознавства – соціологами, політологами, істориками і т. д.

 

Не випадково «Теорія держави і права» включено в число обов'язкових учбових предметів, за якими випускники юридичних вузів і факультетів складають підсумковий державний екзамен.

ТДП

Програма учбового предмету «Теорія держави і права» відповідно до вимог Державних навчальних стандартів за спеціальністю «Юриспруденція» має на меті опанування студентами теоретичних основ наукового розуміння держави і права, державно-правових особливостей; закономірностей історичного становлення і формування держави і права; взаємозалежність держави, права та інших галузей життя суспільства і людини; понятійного та категорійного апарату ТДП; еволюцію та співвідношення актуальних державних і правових систем; головних проблем сучасного значення держави і права; загальної характеристики актуальних політико-правових доктрин.

Метою освітньої дисципліни «Теорія держави і права» є оволодіння студентами знань про загальні і специфічні особливості становлення, існування та формування держави і права, розвитку у них цілісного сприйняття державності як важливої форми існування соціально-диференційованого суспільства.

Завданнями курсу є становлення у студентів вміння самостійно аналізувати спеціальну загальнотеоретичну літературу і давати викладених у ній суджень адекватну наукову оцінку, вірно роз’яснювати і використовувати законодавчі акти та інші джерела юридичних норм. Крім того, студенти повинні оволодіти основами юридичної техніки.

Теорія-держави-і-права

При ознайомленні з учбовим матеріалом з ТДП в ході підготовки до практичних занять, до іспиту і при написанні курсової роботи слід мати на увазі, що на даний час значна кількість питань не отримали остаточного наукового розв'язання. Таке положення знайшло своє відображення і в численних підручниках і навчальних посібниках, що з'явилися в останні роки. У них можна зустрітися з неоднаковим, а часом і діаметрально протилежним тлумаченням одних і тих же правових і державних явищ. Допомогти правильно зорієнтуватись в подібних ситуаціях поряд з лекційним курсом покликана додаткова наукова література. Систематична і сумлінна робота з нею буде сприяти не лише більш глибокому та ґрунтовному з'ясуванню студентами закономірностей, за якими розвиваються і функціонують право і держава, але і дозволить майбутнім правознавцям виробити практичні навички для самостійного отримання нових знань за юридичною спеціальністю після закінчення навчального закладу.

«Теорія держави і права» як навчальна дисципліна пов'язана з усіма без винятку юридичними дисциплінами, оскільки дає знання про загальні для них правові категорії. З іншого боку, ці дисципліни дають фактичний матеріал, який розкриває дію загальних закономірностей держави і права, розглянутих теорій держави і права, а також показують особливості прояву загальних закономірностей в окремих сферах людської діяльності.

Вимоги до знань, умінь і навичок, якими повинні оволодіти студенти, які вивчають теорію держави і права, полягають у наступному. Студенти повинні навчитися:

- належним чином використовувати методологію пізнання держави і права, у повному обсязі оволодіти понятійним апаратом юриспруденції;

- давати адекватну наукову оцінку різним загальнотеоретичним науковим концепціям;

- вірно роз’яснювати і використовувати законодавчі акти та інші джерела юридичних норм;

- юридично вірно кваліфікувати факти й обставини;

- створювати документи правового напрямку, проводити правову експертизу юридичних актів, надавати кваліфіковані юридичні висновки і консультації;

- ухвалювати правові рішення та здійснювати інші юридичні дії відповідно до закону;

- досліджувати і встановлювати факти правопорушень, окреслювати міри відповідальності і покарання винних; вживати потрібних заходів до поновлення порушених прав;

- орієнтуватися в спеціальній літературі.

функціонування-держави-і-права

Свою увагу на становлення курсу звертали такі науковці: Бродель Ф, Захаров А., Курсак В.А.

Отже, освітня дисципліна з «Теорії держави і права» розрахований на один учбовий рік. За цей період студенти повинні не лише засвоїти в повному обсязі запланований навчальний матеріал, але також написати та захистити курсову роботу за однією з загальнотеоретичних проблем.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!