Роздрукувати сторінку

Судова влада як навчальна дисципліна

« Назад

Судова влада — це одна з гілок державної влади. Суб'єктом, що проводить її, є не будь який державний орган, а вся структура судових органів, яка володіє властивими лише їй можливостями і спроможностями впливу на процеси, що здійснюються в суспільстві.

Курс «Судова влада» створений для студентів юридичних напрямків навчання.

При вивченні курсу «Судова влада» необхідно засвоїти нормативні акти, що регулюють зміст організації та роботи судової системи України, склад судів, цілі, завдання, засади та повноваження судових органів в окремих напрямках роботи, вміти застосовувати їх. Для цього рекомендується стежити за поточним законодавством, судовою практикою і теоретичними дослідженнями, регулярно вивчати збірники юридичних актів.

Судова-влада

Ціль навчання предмету полягає у підготовці для правоохоронних структур спеціалістів, що опановують цивільно-процесуальне, адміністративне і кримінально-процесуальне законодавство для майбутнього використання його в практичній роботі.

Головними завданнями предмету є:

1) прищепити студентам глибоке знання судової системи України, рангу суддів, організаційних і правових положень реалізації судової влади;

2) сформувати у студентів міцні вміння використання Конституції України, кримінально-процесуального, цивільно-процесуального, арбітражного, адміністративного законодавства;

3) сформувати у студентів гідний рівень правосвідомості у сфері боротьби зі злочинністю, уміння ефективно боротися з усіма формами злочинності.

В підсумку оволодіння предметом студент повинен:

• знати:

- сутність, зміст і особливості судової влади в Україні;

- організаційні правові основи реалізації судової влади в Україні;

- сучасні зміни в чинному законодавстві у сфері розвитку судової влади як однієї з складових сучасної державності.

• вміти:

- грамотно застосовувати теоретичні знання у сфері судової влади і судоустрою в практичній професійній роботі;

- розкривати і обґрунтувати механізми судової влади, які закладені в тимчасовій правовій системі і які використовуються судами у їх роботі;

- визначати роль судової влади в правовій державі;

- відрізняти судову владу як функцію від органів державної влади держави, які реалізують цю функцію.

• володіти:

- юридичною термінологією;

- навички роботи з правовими актами;

- навичками аналізу правозастосовної та правоохоронної практики.

судова-система-України

Зміст дисципліни:

1. Судова влада в системі поділу влади.

2. Принципи організації і діяльності судової влади. Організація судової влади в Україні.

3. Суд присяжних в Україні.

4. Ювенальна юстиція та судова влада.

5. Відновне правосуддя.

6. Організаційне (ресурсне) забезпечення діяльності судів.

7. Особливості окремих видів судочинства.

8. Судова правотворчість.

судові-органи

Свою увагу становленню предмету присвятили такі науковці: Морщакова Т.Г., Лазарев Л., Лімбах Ю.

Отже, на тлі нового рівня соціальної, професійної та юридичної відповідальності співробітників правоохоронної спрямованості, як державних органів, так і недержавних формувань та організацій, стає винятково головним завдання володіння ними знаннями про сутність, зміст, організації та специфіку роботи судових органів України в сьогоднішніх умовах.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!