Роздрукувати сторінку

Судова риторика як навчальна дисципліна

« Назад

«Судова риторика» - дисципліна, призначена для студентів юридичних напрямків навчання.

Дисципліна «Судова риторика» представляється актуальною в системі юридичної освіти, а тому входить до переліку обов'язкових предметів. Вона тісно пов'язана з іншими науками, так і різними видами мистецтва.

судова-промова

Дисципліна «Судова риторика» спрямована на навчання складання, підготовку і проголошення судової промови, а також управління увагою судової аудиторії. Для реалізації зазначеної мети необхідне рішення наступних завдань:

- формувати загальне уявлення про історію розвитку, теорію і практичні методи судової риторики;

- навчити раціональній мовній поведінці, сприяє переконливості промови і підвищенню її ефективності в різних аспектах мови права;

- актуалізувати увагу на можливості застосування набутих знань у своїй професійній діяльності;

- сприяти оволодінню в певному обсязі конкретними риторичними прийомами;

- формувати знання, уміння і навички по складанню і вдосконаленню судових промов різних жанрів;

- удосконалювати навички виступу перед публікою в ситуаціях, пов'язаних з професійною діяльністю, наприклад, в суді, арбітражі та інших компетентних органах;

- розвивати уміння щодо складання юридичних документів, в яких відображаються і закріплюються юридично значимі дії, а також формулюються та обґрунтовуються юридичні вимоги, заяви, клопотання, що виникають у процесі розгляду справи;

- формувати вміння щодо ведення юридичного консультування, що включає в себе поради, роз'яснення, рекомендації тощо;

- сприяти оволодінню професійною мовою;

- розвивати навички використання спеціальних мовних і композиційних засобів в текстах, що представляють жанри судового красномовства;

- навчити способам організації аудиторії, методам по залученню уваги;

- виховувати високу мовну культуру майбутнього юриста;

- виховувати етичні норми за допомогою аналізу мовних ситуацій, що виникають в правовій сфері;

- прищеплювати інтерес до української мови шляхом дослідження судового красномовства в Україні на основі спадщини видатних діячів, дипломатів та інших.

Судова-риторика

Курс «Судова риторика» відіграє велику роль у формуванні навичок компетентної поведінки в ситуаціях публічного виступу, діалогічної взаємодії і конфлікту в юридичній сфері.

В результаті вивчення курсу «Судова риторика» студент повинен:

-- знати:

- принципи побудови правильного і комунікативно доцільного мовлення;

- основи комунікативно-мовленнєвої культури;

- види, засоби, форми і методи вербальної комунікації;

- структуру мови як засобу комунікації;

- норми сучасної української літературної мови;

- допустимі відхилення від норм мови залежно від ситуації спілкування;

- особливості функціонування мовних одиниць у різних сферах спілкування;

-- вміти:

- зосереджуватися на ретельну підготовку промов, віддаючи рівну увагу і змістом, і формою публічного виступу;

- безконфліктно спілкуватися з різними суб'єктами юридичного процесу;

- брати участь у суспільно-професійних дискусіях;

- використовувати різні форми і види усної та письмової комунікації в майбутній професійній діяльності;

- будувати правильну, виразну, логічну, точну, ясну, ситуативно і тематично доречну мову в її основних професійно релевантних жанрах і стилях, з урахуванням різних соціальних, культурних і національних контекстах, в яких протікають процеси комунікації юриста;

-- володіти:

- різними способами і засобами вербальної та невербальної комунікації в професійній юридичній діяльності;

- прагматичними нормами сучасної української літературної мови;

- способами встановлення контактів та підтримання взаємодії з комунікантами;

- культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації;

- здатністю до комунікації в юридичній професійній сфері спілкування;

- здатністю підготовки та редагування текстів професійного юридичного змісту.

судове-красномовство

Свою увагу становленню предмету звертали такі науковці: Павлова Л.Г., Івакіна Н.Н., Михалкін Н.В., Антюшин С.С.

Отже, курс «Судова риторика» орієнтований на вдосконалення професійної мовленнєвої діяльності з метою досягнення її більшої ефективності, а також сприяє оволодінню нормами української мови.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!