Роздрукувати сторінку

Судова психіатрія як навчальна дисципліна

« Назад

Робоча програма курсу «Судова психіатрія» призначена для студентів Юридичного факультету. Вона враховує прикладний характер даної дисципліни і наближена до потреб сучасної юридичної практики. Використовуючи дану програму при підготовці до атестації, студенти зможуть у стислі строки систематизувати і конкретизувати знання, набуті в процесі вивчення курсу, зосередити увагу на основних аспектах призначення і проведення судово-психіатричної експертизи при різній психічної патології.

Дисципліна «Судова психіатрія» є одним з профілюючих галузевих спеціалізованих курсів юридичних факультетів університетів та юридичних інститутів в підготовці спеціалістів вищої кваліфікації. Вона викладається студентам денного відділення. Дисципліна покликана сформувати у студентів уявлення про організацію експертної діяльності в області психіатрії на сучасному етапі розвитку української держави, а також прищепити студентам практичні навички підготовки та призначення судової експертизи та оцінки її результатів у ході здійснення кримінального та цивільного судочинства.

судова-експертиза

Дана програма являє собою програму, що забезпечує навчальний процес з дисципліни «Судова психіатрія».

Робоча програма складена на основі чинного законодавства. Вона призначена для студентів денної форми навчання і може бути використана для вирішення теоретичних і практичних питань на практичних заняттях, для самопідготовки, а також при самостійній роботі для самоконтролю.

Мета даної навчальної дисципліни – сприяти професійному становленню фахівця-юриста у сфері оволодіння певними знаннями і практичними навичками в галузі судової психіатрії, необхідними їм у правозастосовній діяльності.

Завдання, які ставить курс «Судова психіатрія» перед студентами:

- ознайомити студентів з ознаками і критеріями тяжкості психічних розладів;

- ознайомити студентів з організацією роботи психіатричної служби, гарантіями прав громадян при наданні психіатричної допомоги;

- навчити студентів правильно призначати судово-психіатричну експертизу і коректно ставити питання, що виносяться на її вирішення;

- дати початкові правила критичної оцінки експертного висновку.

Судова-психіатрія

У робочій програмі містяться всі необхідні методичні матеріали для підготовки студентів до лекцій, семінарських занять, заліку, підготовці доповідей (підготовка доповідей при проведенні семінарських занять необов'язкова) й написання рефератів.

В результаті студент опановує не тільки знаннями законів і практики їх застосування, але і пізнає закономірності їх розвитку, знайомиться з виробленими наукою понятійним апаратом, теоретичним обґрунтуванням закріплених у законі норм права, правилами їх тлумачення і застосування.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- сучасні можливості судової психіатрії та вміти правильно їх використовувати;

- правові та організаційні основи судово-психіатричної експертизи;

- організацію проведення і форми примусового лікування;

- правові та організаційні основи судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі;

- особливості приватної психіатрії: хронічні психічні розлади, психічні розлади при екзогенно-органічних захворюваннях головного мозку, розлади потягів;

- особливості психіатричної допомоги особам, які перебувають у місцях позбавлення свободи з не різко вираженими психічними аномаліями;

- симуляцію психічних розладів, судово-психіатричну експертизу щодо неповнолітніх;

- організацію роботи психіатричної служби, гарантії прав громадян при наданні психіатричної допомоги.

Вміти:

- комплексно використовувати в практичній діяльності теоретичні знання судової психіатрії, а також суміжних дисциплін: криміналістики, кримінального права та процесу, цивільного права та процесу, кримінології, етики, логіки, соціології та ін.;

- сформулювати питання, що виносяться на дозвіл судово-психіатричної експертизи;

- оцінити та інтерпретувати експертний висновок з обов'язковим зіставленням змісту описової частини, результатів додаткових (лабораторних) методів дослідження і висновків. Звернути особливу увагу на обґрунтованість висновків.

Навички:

- розпізнавання наявності психічного захворювання учасників процесу розслідування;

- визначення експертної установи;

- грамотної постановки питань, при призначенні експертизи;

- оцінки висновку судово-психіатричної експертизи при підготовці юристів.

судово-психіатрична-експертиза

Увагу становленню предмету приділяли такі науковці: Назаренко Г.В., Малкін Д.А, Лавдаренко Л.І.

Отже, курс «Судова психіатрія» має характер навчальної дисципліни, закріплює знання, отримані при вивченні інших юридичних дисциплін, таких, як «Кримінальний процес», «Цивільний процес», «Криміналістика» та ін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!