Роздрукувати сторінку

Проблемні питання та судова практика як навчальна дисципліна

« Назад

Судова практика фактично є допоміжним джерелом права, заповнюючи прогалини у чинному законодавстві України і визначає єдині підходи до тлумачення і застосування судами норм права.

Спецкурс «Проблемні питання та судова практика» знайомить студентів з філософськими аспектами юридичної практики, її видами, формами, основними ознаками; специфікою і поняттям судової практики; її змістом, формами і функціями, співвідношенням з джерелами трудового права; складними випадками тлумачення, правозастосовної конкретизації в судовій практиці по трудових справах; конкуренцією норм трудового права, колізіями в судовій практиці по трудових справах і способами їх вирішення; прогалинами в трудовому праві, застосуванням аналогії закону і права в судовій практиці по трудових справах; судової практики з питань укладання, зміни, припинення трудового договору; судовою практикою стягнення заробітної плати; судової практики по справах про залучення працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.

Проблемні-питання-та-судова-практика

Навчальні питання спецкурсу носять комплексний, логічно взаємопов'язаний і взаємообумовлений характер. Спецкурс спрямований на поєднання набуття студентами, як поглиблених теоретичних знань, так і важливих прикладних навичок роботи юриста по вивченню, аналізу, оцінці матеріалів судової практики. Поглиблене вивчення складних питань теорії судової практики у трудових справах, а також набуття студентами практичних навичок аналізу, оцінки конкретних трудових спорів, розглянутих судами припускає попереднє з'ясування основних положень загальної теорії права, трудового права, цивільного права і процесу та інших галузей права. Тому, виходячи з логіки навчального процесу, положення запропонованого спецкурсу повинні розглядатися на завершальному етапі юридичного навчання.

Перелік дисциплін, на які спирається та вивчається дисципліна «Проблемні питання та судова практика»:

- загальна теорія права;

- трудове право;

- цивільне право;

- цивільне процесуальне право.

судова-практика

Вивчення спецкурсу «Проблемні питання та судова практика» має наступні цілі: сформувати у студентів базові знання з теорії судової практики, сформувати практичні навички з аналізу та оцінки конкретних судових справ з розгляду спорів і проблемних ситуацій, що виникають у процесі їх вирішення.

Досягнення вищезазначеної мети передбачає вирішення наступних завдань:

- ввести студентів в область основних проблем теорії судової практики;

- навчати їх навичкам аналізу норм законодавства про працю, їх оцінку в складних випадках тлумачення, правозастосовної конкретизації, при вирішенні юридичних колізій і подолання прогалин у трудовому праві;

- показати значення судової практики у застосуванні норм трудового права;

- навчити аналізу різних видів і форм судової практики по трудових справах;

- прищепити студентам навички юридично грамотного складання правової позиції по трудових спорів.

В результаті вивчення даного спецкурсу студенти повинні знати:

– основні поняття теорії судової практики, місце і роль судової практики по трудових справах, співвідношення з джерелами трудового права;

– актуальні питання тлумачення в судовій практиці по трудових справах;

– актуальні питання правозастосовної конкретизації в судовій практиці трудових справах;

– колізії в судовій практиці по трудових справах;

– застосування аналогії закону і права в судовій практиці по трудових справах.

За підсумками вивчення спецкурсу студенти повинні вміти:

– правильно співвідносити за правовою природою, юридичної сили та (або) пріоритету різні джерела трудового права (як національні, так і міжнародні), виявляти колізії в судовій практиці по трудових справах, що виникають між ними, і пропонувати шляхи їх вирішення;

– розрізняти правозастосовну конкретизацію, спірні випадки тлумачення, застосування судами аналогії закону і права в судовій практиці по трудових справах;

– юридично грамотно формулювати правову позицію по трудовому спору;

– аналізувати різні види і форми судової практики по трудових справах.

теорія-судової-практики

Свою увагу становленню предмету присвятили такі науковці: Хомич В. М., Чесаліна О. В., Чуча С. Ю., Томашевський К. Л.

Отже, навчальна програма спеціалізованого курсу «Проблемні питання та судова практика» є навчально-методичним документом, що визначає викладання даного курсу студентам всіх форм навчання за спеціалізацією «Юриспруденція».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!