Роздрукувати сторінку

Страховий менеджмент як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Страховий менеджмент» призначена для формування у студентів чіткого розуміння теоретичних основ і практичних прийомів страхового менеджменту, набуття навичок управління ризиками з урахуванням вимог ризик-менеджменту, необхідних у сфері управління страховим бізнесом.

 

У відповідності з таким розумінням призначення дисципліни, мету та завдання курсу можна сформулювати наступним чином.

По-перше, вивчення методологічних основ та практичних методів страхового менеджменту з урахуванням організації страхової діяльності та функцій страхування;

По-друге, придбання навичок моніторингу страхових компаній, здійснення оцінки фінансової стійкості страховика.

По-третє, побудова програм ризик-менеджменту з використанням в якості інструменту наявних на ринку страхових продуктів.

По-четверте, вивчення методології загального менеджменту та його практичних додатків до страхової діяльності.

По-п'яте, ознайомлення з основами управління змінами в страховій компанії і методами оцінки ефективності управління.

ризик-менеджмент

Дисципліна «Страховий менеджмент» призначена для студентів за програмою підготовки бакалавра за профілем «Фінансовий менеджмент» напряму «Менеджмент».

Дисципліна «Страховий менеджмент» входить до складу дисциплін, що формують професійні компетенції в галузі економіки страхування. Вивчення дисципліни «Страховий менеджмент» базується на «вхідних» знаннях, уміннях і готовностях учнів, які формуються в результаті освоєння таких дисциплін, як: «Теорія менеджменту», «Фінансовий менеджмент», «Інвестиційний аналіз», «Інноваційний менеджмент» та ін.

Успішне освоєння дисципліни передбачає паралельне вивчення таких дисциплін як: «Управління вартістю бізнесу», «Бізнес-діагностика», «Управління ризиками» та «Інвестиційне проектування». У свою чергу, освоєння дисципліни «Страховий менеджмент» необхідно попереднє для дисципліни «Фінансові ринки та інститути», «Управлінське консультування», «Корпоративні фінанси», «Фінансовий потенціал регіону» та проходження виробничої практики.

В сукупності з іншими дисциплінами базової частини правового циклу дисципліна «Страховий менеджмент» забезпечує інструментарій формування таких компетенцій бакалавра:

- володінням навичками документального оформлення рішень в управлінні операційної (виробничої) діяльності організацій при впровадженні технологічних, продуктових інновацій або організаційних змін.

Страховий-менеджмент

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- знати:

– сучасну економічну, правову та математичну основу страхової справи;

– теорію і методологію страхового менеджменту;

-- вміти:

– виявляти страхові ризики в компанії;

– аналізувати методи управління з використанням страхових фінансових інструментів;

– аналізувати ринкові потреби та чинники формування попиту та пропозиції на страхові послуги;

– оцінювати перспективи впровадження нових страхових продуктів;

– формувати страхові резерви;

– визначити центри доходів, витрат та прибутку в страховій організації;

– сформулювати основні завдання служб продажу страхових послуг;

– аналізувати рівень страхових виплат та прогнозувати фінансовий результат страхової діяльності;

– застосовувати перестрахування для забезпечення фінансової стійкості страхової організації;

– оцінювати ефективність застосовуваних методів страхового менеджменту та їх вплив на капіталізацію страхового бізнесу;

-- володіти:

– методами управління ризиків та підходами до визначення параметрів страхового покриття;

– діючою нормативно-правовою базою у сфері страхування та оподаткування, методами аналізу та інтерпретації вмісту страхового договору і правил страхування;

– методами аналізу страхового ринку і оцінки суспільної потреби у страхових послугах;

– аналізу тенденцій зміни структури споживання страхових послуг;

– принципами формування та аналізу інформації про фінансовий стан страхової компанії;

– контролю правильності розрахунку страхових тарифів та формування страхових резервів;

– методики оцінки ефективності діяльності окремих служб страхової організації та її роботи в цілому.

страхова-діяльність

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Новицька Т., Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Страховий менеджмент» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!