Роздрукувати сторінку

Спадкове право як навчальна дисципліна

« Назад

Спадкове право – одна з найбільш важливих дисциплін, що вивчаються на юридичному факультеті в рамках цивільно-правової спеціалізації.

Спадкове право - це сукупність правових норм, що регулюють перехід прав і обов'язків померлого до інших осіб.

Метою освоєння освітнього курсу «Спадкове право» є:

- ознайомлення студентів з концептуальними засадами спадкового права;

- отримання студентами системних знань у галузі спадкового законодавства та правового регулювання спадкових відносин;

- придбання студентами навичок творчої роботи з нормативними актами, що координують питання успадкування, з науковою і практичною літературою, а також практикою їх застосування, виробленні вмінь використовувати ці знання в практичній юридичній діяльності;

- виховання у майбутніх фахівців належного рівня правової та професійної культури, поваги до закону та дбайливого ставлення до соціальних цінностей правової держави.

спадкове-законодавство

Завдання курсу:

- ознайомити студентів з предметом, методологією, системою, джерелами українського спадкового права;

- розглянути ключові положення діючих законодавчих актів, що містять положення спадкового права;

- навчити студентів використовувати отримані теоретичні знання і практичні навички в процесі своєї майбутньої професійної діяльності.

Спадкове-право

Розробка і застосування робочої програми (модуля) за дисципліною «Спадкове право» в освітньому процесі націлене на розв’язання таких головних завдань:

- чітке окреслення місця і ролі учбового курсу «Спадкове право» в навчальній програмі за напрямом "юриспруденція";

- відображення у змісті освітнього курсу «Спадкове право» актуальних здобутків науки, культури і інших сфер суспільної практики, пов'язаних зі спадковими відносинами;

- послідовна реалізація внутрішніх і міждисциплінарних логічних зв'язків, узгодження змісту і усунення дублювання досліджуваного матеріалу з іншими предметами спеціальності;

- раціональний розподіл учбового часу за розділами предмету та видами освітніх занять;

- розподіл учбового матеріалу між аудиторними заняттями та індивідуальною роботою студентів;

- планування та організація індивідуальної роботи студентів з врахуванням раціонального застосування бюджету часу;

- окреслення кола джерел, потрібних для опанування предмету, навчальної, методичної та наукової літератури;

- визначення оптимальної системи поточного і підсумкового контролю знань студентів. Курс «Спадкове право» відноситься до варіативної частини професійного циклу.

Оволодіння предмету «Спадкове право» базується на знанні студентами основних інститутів конституційного, цивільного, сімейного, земельного, інших галузей права.

Головною особливістю курсу є врахування у викладанні не тільки українського законодавства, а й міжнародного приватного права, а також міжнародних правових актів, спадкового законодавства зарубіжних держав (Німеччини, Франції, США, країн мусульманської правової системи).

При вивченні нормативних правових актів спадкового права студентам рекомендується крім офіційних видань використовувати довідково-правові системи.

Для більш глибокого та правильного розуміння досліджуваних норм спадкового права та правозастосовної практики студентам необхідно використовувати матеріали судової практики, а також ознайомлення з інформацією, розміщеною в профільних інтернет-ресурсах.

Перед вивченням курсу студенти:

-- Повинні знати:

- поняття, зміст та склад правовідносин та підстави його виникнення;

- структуру норми права.

-- Повинні вміти:

- самостійно працювати з літературою і джерелами;

- юридично грамотно кваліфікувати факти й обставини;

- тлумачити і застосовувати закони й інші нормативно-правові акти;

- ефективно застосовувати отримані знання при вирішенні конкретних ситуацій.

-- Бути готовими:

- до пошуку рішень щодо запропонованих казусів;

- приймати правові рішення та вчиняти правові дії у відповідність із законодавством;

- використовувати отримані знання в практичній роботі.

спадкові-відносини

Свою увагу становленню дисципліни приділяли такі науковці: Гущин В.В., Зайцева Т.І., Крашенінніков П.В.

Отже, разом з тим, слід мати на увазі, що спадкове право, як і все право України, знаходиться в процесі безперервного розвитку, що зобов'язує юриста постійно стежити за змінами і доповненнями, що вносяться у чинне законодавство та інші нормативні правові акти.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!