Роздрукувати сторінку

Соціальне страхування як навчальна дисципліна

« Назад

Соціальне страхування – одна з дисциплін, що читаються студентам, які отримують поглиблену освіту у сфері управління персоналом.

Метою даного курсу є надання студентам можливості творчо і з більшою часткою самостійності оволодіти теорією і практикою соціального страхування як елементу системи управління персоналом організації. Пропонований курс допоможе студентам вивчити основні функції і методи соціального страхування, механізм формування фінансових засобів для захисту процесу відтворення населення від дії соціальних ризиків, форми і види державних соціальних допомог та пенсій.

Соціальне-страхування

Основними завданнями курсу є:

- визначення місця соціального захисту в системі макроекономічних відносин та його ролі в перерозподілі національного доходу;

- характеристика методів управління соціальними ризиками;

- вивчення моделей соціального захисту;

- розкриття соціально-економічного змісту соціального страхування як фінансового механізму, що забезпечує страховий захист населення та процесу суспільного відтворення в цілому від потенційних ризиків соціального характеру;

- опис історії і концепцій розвитку соціального захисту та соціального страхування в Україні і за кордоном;

- дослідження фінансового механізму та принципів організації соціального страхування;

- вивчення основних систем, форм і видів соціального страхування, які існують у світовій практиці соціального регулювання;

- аналіз особливостей і тенденцій розвитку соціального страхування в умовах ринкової економіки;

- ознайомлення з правовими основами та організацією соціального страхування;

- набуття студентами практичних навичок обчислення страхових внесків для сплати в фонди соціального страхування, визначення підстав та порядку розрахунку державних соціальних допомог та пенсій.

Дисципліна «Соціальне страхування» включена в професійний цикл у складі варіативної частини, профіль "Кадровий менеджмент".

соціальний-захист

Вимоги до вхідних знань, умінь і навичок студента формуються на основі вивчення наступних дисциплін:

- статистика;

- основи фінансового менеджменту;

- основи управління персоналом;

- управління персоналом організації;

- оплата праці персоналу;

- мотивація і стимулювання трудової діяльності;

- економіка управління персоналом;

- управління соціальним розвитком персоналу.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

-- Загальнокультурні компетенції – здатний аналізувати соціально значущі проблеми і процеси.

-- Професійні компетенції:

- володіє навичками роботи з зовнішніми організаціями (Пенсійним фондом, Фондом соціального страхування, Фондом обов'язкового медичного страхування, Державною інспекцією праці, службами зайнятості населення тощо) і навичками ознайомлення співробітників компанії з кадровою документацією та чинними локальними нормативними актами.

- здатний проводити аналіз ринкових та специфічних ризиків, пов'язаних з діяльністю по реалізації функцій управління персоналом, використовувати його результати для прийняття управлінських рішень.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- призначення, структуру і зміст основних фінансових звітів організації, основні стандарти та принципи фінансового обліку та складання фінансової звітності;

- основи генезису концепції корпоративної соціальної відповідальності бізнесу (КСВ), роль і місце етики бізнесу в системі КСВ.

-- Вміти:

- аналізувати зовнішнє та внутрішнє середовище організації, виявляти її ключові елементи і оцінювати їх вплив на організацію;

- приймати обґрунтовані рішення на основі даних управлінського обліку;

- оцінювати ризики, прибутковість і ефективність прийнятих рішень;

- розробляти заходи щодо мотивації та стимулювання персоналу організації;

- ідентифікувати, аналізувати і ранжувати очікування зацікавлених сторін організації з позицій концепції КСВ.

-- Володіти:

- сучасним інструментарієм управління кадровим потенціалом.

управління-персоналом

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Нор-Аревян О.А., Єрмасов С.В., Федорова М.Ю. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Соціальне страхування» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!