Роздрукувати сторінку

Система міжнародних організацій як навчальна дисципліна

« Назад

Міжнародна організація — це в першу чергу об'єднання або асоціація країн, точніше — держав-членів, що випливає з її офіційного визначення як міжурядової організації.

Предметом курсу «Система міжнародних організацій» служить наукове дослідження феномену інтеграції, її сфер і напрямків, а також роль міжнародних організацій в ході її інституціалізації на різних рівнях.

міжнародна-організація

В курсі досліджуються рушійні сили інтеграційних процесів, основні функціональні сфери їх розвитку, їх вплив на взаємини між країнами. Плідна увага надається інтеграції як фактору зовнішньої політики держав, а також феномену зовнішньополітичної інтеграції, її джерел, форм і практичним наслідкам. Предметом спеціального розгляду в рамках курсу є військово-політична інтеграція, інтеграція у сфері забезпечення безпеки. Одне з головних завдань і тематика курсу — осмислення проблем української зовнішньої політики в контексті інтеграційного розвитку на світовій арені.

Проблематика, розглянута в рамках курсу, знаходиться на стику ряду суміжних дисциплін і може бути предметом аналізу під різними кутами зору: економіка, зовнішня політика, безпека, право, внутрішньополітичні процеси, історія, соціальна психологія, теорія систем і т. п. Вивчення інтеграційних процесів у міжнародних відносинах передбачає актуалізацію і узагальнення знань, одержаних в рамках зазначених дисциплін. Складання комплексного уявлення про феномен інтеграції на міжнародній арені формується на основі міждисциплінарного підходу.

Мета курсу – проаналізувати ключові аспекти світового співробітництва, формування глобальної політичної, економічної та культурної спільноти, діяльності організацій як учасників міжнародних відносин.

Система-міжнародних-організацій

Завдання дисципліни:

- розкрити зміст феномену глобалізації та розглянути існуючі погляди на процеси глобалізації в зарубіжній і вітчизняній науці;

- окреслити місце міжнародних організацій серед інших глобальних чинників світового розвитку та здійснити аналіз впливу інтеграційних тенденцій на еволюцію системи міжнародних відносин в цілому та її регіональних підсистем;

- сформувати навички самостійної аналітичної та науково-дослідної діяльності;

- розвивати вміння роботи з навчальною і науковою літературою.

Предмет орієнтує на навчально-виховний, науково-методичний, професійний та культурно-просвітницький види професійної діяльності. Її опанування сприяє розв’язанню наступних типових завдань професійної діяльності у галузі навчально-виховної діяльності:

– здійснення процесу навчання відповідно до освітньої програми;

– застосування сучасних засобів оцінювання результатів навчання;

– виховання у студентів поважного ставлення до історичної спадщини;

-- в області науково-методичної діяльності:

– аналіз власної діяльності з метою її вдосконалення;

-- у сфері культурно-просвітницької діяльності:

– формування загальної культури студентів;

– виховання у студентів почуття гуманізму.

У процесі вивчення курсу студенти повинні знати:

- розвиток теорії і практики створення міжнародних організацій;

- соціально-економічні процеси вплинули на розвиток глобалізації;

- суспільно-політичні процеси на базі яких починається формування міжнародних організацій як нового об'єкта;

- основні тенденції розвитку міжнародних організацій в різних історичних умовах;

- значимі факти і події з історії розвитку міжнародних організацій;

- понятійний апарат.

Заняття з курсу проводяться у вигляді лекцій і практичних занять. Курс передбачає самостійну роботу студентів по позначених проблемах.

Поточний контроль знань, умінь, а також вироблення навичок самостійного аналізу проводиться через колоквіуми, проведення круглих столів, шляхом виконання есе, рефератів та інших форм письмових та усних завдань за темами курсу.

Семестровий контроль знань і умінь студентів курсом здійснюється в час іспиту, який проходить в усній формі.

При вивченні курсу залучаються сучасні міждисциплінарні підходи, використовуються дані історичної науки, міжнародних відносин, регіонознавства, політології, історії світових цивілізацій, всесвітньої історії, історії України.

За змістом курс тісно пов'язаний з такими дисциплінами навчального плану підготовки бакалаврів: Всесвітня історія, історія України, вступ до спеціальності, історія міжнародних відносин, сучасні міжнародні відносини, світова політика, геополітика.

Оволодіння теорією та методологією курсу «Система міжнародних організацій» необхідно для юридичного профілю вузівської освіти. Знання проблем розвитку економічних та політичних процесів, пов'язаних з діяльністю міжнародних організацій, необхідно для сучасного бакалавра міжнародних відносин.

міжнародні-відносини

Становленню предмету увагу приділяли такі науковці: Плешаков К., Парфенова Л., Мальцева О., Семенов Є.

Отже, засвоєння змісту курсу «Система міжнародних організацій» передбачає знання фактологічного матеріалу, розуміння глибинних причин інтеграційного розвитку та його довготривалих наслідків, уміння розбиратися в особливостях функціонування інтеграційних структур і їх вплив на міжнародно-політичну обстановку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!