Роздрукувати сторінку

Сімейне право як навчальна дисципліна

« Назад

Сімейне право - це сукупність правових норм, що регулюють сімейні, тобто особисті і виробничі від них майнові відносини, що виникають між людьми з шлюбу, кровного споріднення, прийняття дітей у сім'ю на виховання.

Сімейне право – одна з галузей українського права, дисципліна для студентів юридичних спеціальностей.

Метою освоєння навчальної дисципліни «Сімейне право» є: формування у студентів цілісного уявлення та комплексних знань про поняття та сутність сімейного права, його основоположні принципи і особливості українського сімейного права, одержання теоретичних знань, практичних умінь і навичок по застосуванню нормативних правових актів, що регулюють сімейні правовідносини, формування загальнокультурних та професійних компетенцій, необхідних і достатніх для здійснення нормотворчої, правозастосовної та експертно-консультаційної діяльності, а також для викладання сімейного права.

сімейне-законодавство

В ході освоєння дисципліни «Сімейне право» студент готується до наступних професійних завдань:

- нормотворча діяльність: участь у вдосконаленні сімейного законодавства, підготовці нормативно-правових актів, що належать до галузі сімейного права;

- правоохоронна діяльність: забезпечення реалізації принципу законності в сфері правового регулювання сімейних відносин, правової охорони материнства, батьківства, дитинства, сім'ї, шлюбу в Україні;

- правозастосовна діяльність: реалізація норм сімейного права у відповідності з професійними повноваженнями і обов'язками, складання необхідних для цього юридичних документів з дотриманням процесуально передбачених вимог;

- експертно-консультаційна діяльність: експертний аналіз різного роду юридичних актів, що належать до сфери сімейного права, консультування громадян, громадських та державних організацій з питань сімейного права, здійснення правових експертиз різного роду соціальних програм, проектів, так чи інакше зачіпають інтереси учасників сімейних правовідносин;

- педагогічна діяльність: викладання сімейного права, а також розробка спецкурсів, спрямованих на поглиблене вивчення різних аспектів правового регулювання сімейних відносин, захисту сім'ї, шлюбу, материнства, батьківства, дитинства.

Сімейне право входить в професійний цикл, що відноситься до числа цивілістичних дисциплін, і для його вивчення необхідні вхідні знання, що забезпечують системне, методологічно обґрунтоване освоєння цієї специфічної галузі права, що поєднує в собі соціально значущі цілі і глибоко особисті життєві обставини людей; до числа базових для вивчення даної дисципліни відносяться знання, вміння та компетенції, отримані студентами при вивченні таких предметів, як: цивільне право, цивільний процес, конституційне право, теорія держави і права, адміністративне право, кримінальне право, прокурорський нагляд, а також гуманітарні дисципліни в тій частині, в якій студентам прищеплюються основоположні уявлення про соціальні цінності, гуманістичні ідеали.

Сімейне-право

Після опанування курсу «Сімейне право» студент повинен володіти наступними загальнокультурними компетенціями:

- здатність використовувати гуманітарні знання у практичній діяльності в сфері сімейного права;

- здатність творчо вирішувати професійні проблеми, розглядати їх не тільки в юридичному, але і в соціокультурному контексті;

- готовність до спілкування, позитивної взаємодії і співпраці з колегами при обговоренні і вирішенні питань у сфері сімейно-правового регулювання;

- вміння вести діалог, аргументовано відстоювати свою позицію, базуючись на наукових знаннях і на узагальненнях судової практики;

- сумлінно виконувати професійні обов'язки в сфері сімейного права.

Після опанування курсу «Сімейне право» студент повинен володіти такими професійними компетенціями:

- у нормотворчій діяльності: здатний брати участь у вдосконаленні сімейного законодавства, підготовці нормативно-правових актів, що належать до галузі сімейного права;

- у правозастосовчій діяльності: здатний здійснювати професійну діяльність у сфері правового регулювання сімейних відносин на основі розвиненої правосвідомості, правового мислення і правової культури:

-- здатний забезпечувати дотримання норм сімейного права, спираючись на юридичну теорію і практику;

-- здатний приймати рішення, проводити науково обґрунтований аналіз, давати компетентні рекомендації і здійснювати юридичні дії у сімейно-правовій сфері в точній відповідності з законом;

-- здатний юридично правильно кваліфікувати факти й обставини, пов'язані з правовим захистом сімейних інтересів громадян;

-- володіє навичками підготовки юридичних документів, необхідних для реалізації норм сімейного права у відповідності зі своїми професійними повноваженнями і обов'язками, з дотриманням процесуально передбачених вимог.

- у правоохоронній діяльності:

-- володіє навичками науково обґрунтованого аналізу правозастосовної та правоохоронної практики з метою актуалізації в правосвідомості реальних проблем сімейно-правового регулювання;

-- орієнтований на використання своїх професійних компетенцій для охорони прав і законних інтересів громадян, а також громадських цінностей, що насамперед знайшли відображення в сімейному праві.

- в експертно-консультаційній діяльності:

-- здатний тлумачити юридичні акти, пов'язані з правовим регулюванням сімейних відносин;

-- здатний проводити експертний аналіз різного роду юридичних актів, що належать до сфери сімейного права, давати кваліфіковані юридичні висновки для громадських і державних організацій з питань сімейного права, здійснювати правові експертизи різного роду соціальних програм, проектів, що так чи інакше зачіпають інтереси учасників сімейних правовідносин.

В результаті вивчення дисципліни «Сімейне право» студент повинен:

Знати: теорію сімейного права, сімейне законодавство, основи порівняльного правознавства в області сімейного права, практику правозастосування.

Уміти: виробляти правильні юридичні кваліфікації у сфері сімейно-правового регулювання, складати шлюбні договори, різного роду угоди між учасниками сімейних правовідносин та інші передбачені сімейним законодавством документи, використовувати дані юридичної науки для нормотворчої і правозастосовної діяльності, використовувати узагальнення юридичної практики, вільно орієнтуватися в сімейному законодавстві та інших галузях законодавства, а також вміти тлумачити юридичні норми, акти індивідуального регулювання.

Володіти: навичками складання юридичних документів, навичками різних способів тлумачення юридичних норм.

сімейно-правове-регулювання

Свою увагу становленню предмету приділяли такі науковці: Івашкіна Д.І., Кубар І.І., Желонкін С.С.

Отже, сімейне право є необхідною складовою в процесі отримання студентами-юристами професійно необхідних знань, оскільки права і законні інтереси громадян у сфері сімейно-правового регулювання так чи інакше перетинаються з правовим регулюванням в інших галузях.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!