Роздрукувати сторінку

Розслідування пожеж як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Розслідування пожеж» відноситься до спеціальної і вивчає методи розслідування і проведення експертизи пожеж.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів навичок проведення кримінально-процесуального та адміністративного розслідування справ про пожежі і порушення вимог пожежної безпеки, а також навичок проведення пожежно-технічної експертизи пожеж, підготовки висновку експерта та участі в судовому засіданні.

пожежно-технічна-експертиза

До вихідних вимог, необхідних для вивчення дисципліни належать знання, уміння і види діяльності, сформовані у процесі вивчення дисциплін: «Правознавство», «Теорія горіння та вибуху», «Фізико-хімічні основи розвитку і гасіння пожеж», «Пожежна безпека в будівництві», «Пожежна безпека технологічних процесів», «Пожежна безпека електроустановок», «Правове регулювання в галузі пожежної безпеки».

Для якісного засвоєння дисципліни студент повинен:

– знати: визначення держави і права, їх роль у житті суспільства; поняття норми права і нормативно-правового акта; основні правові системи сучасності; джерела права; поняття закон і підзаконний акт; системи і галузі права; поняття правопорушення і юридичної відповідальності; основні питання в області горіння і властивостей горючих речовин, пожежної безпеки.

– вміти: правильно тлумачити закони та інші нормативні правові акти; приймати рішення і вчиняти дії у точній відповідності з законом; орієнтуватися в інформаційно-правових документах, базах даних і юридичній літературі; використовувати нормативно-правові документи, що регламентують професійну діяльність.

Дисципліна «Розслідування пожеж» доповнює дисципліни: «Пожежна безпека технологічних процесів», «Виробнича та пожежна автоматика», а також є базовою для дисципліни «Ліцензування та сертифікація у сфері пожежної безпеки» та здійснення подальшої професійної діяльності.

проведення-експертизи-пожеж

Дисципліна «Розслідування пожеж» спрямована на формування у студентів наступних компетенцій:

- Здатність збуджувати і проводити адміністративне розслідування у справах про порушення вимог пожежної безпеки;

- Здатність використовувати знання теоретичних, методичних, процесуальних та організаційних основ судової експертизи, криміналістики при провадженні судових експертиз та досліджень;

- Здатність застосовувати техніко-криміналістичні методи і засоби пошуку, виявлення, фіксації, вилучення і попереднього дослідження речових доказів, використовувати природничі методи при їх дослідженні, а також застосовувати методики судових експертних досліджень у професійній діяльності;

- Здатність застосовувати технічні засоби для виявлення, фіксації та дослідження матеріальних об'єктів – речових доказів в процесі виробництва судових експертиз;

- Здатність застосовувати знання в області матеріального та процесуального права при вирішенні типових професійних завдань;

- Здатність брати участь в якості експерта, спеціаліста у слідчих та інших процесуальних діях.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- Знати: чинне законодавство; правову кваліфікацію правопорушень і злочинів у справах, пов'язаних з пожежами; правові аспекти та процесуальний порядок порушення і розслідування кримінальних і адміністративних справ про пожежі; основи криміналістичної методики розслідування злочинів пов'язаних з пожежами; основи пожежно-технічної експертизи; методологію огляду місця пожежі; методичні принципи встановлення причини пожежі; процесуальний порядок застосування технічних засобів при дослідженні пожеж; основні методи, що застосовуються при експертизі пожеж; порядок участі в судовому засіданні в якості експерта.

- Вміти: використовувати знання норм чинного законодавства та проводити розслідування кримінальних і адміністративних справ про пожежі; проводити слідчі дії на місці пожежі і встановлювати їх причини; готувати процесуальні документи по розслідуванню факту пожежі; досліджувати речові докази; використовувати сучасні методи вимірювання і дослідження при вирішенні завдань, що виникають при розслідуванні пожеж; брати участь у розслідуванні і судовому розгляді справ; прогнозувати наслідки порушень нормативних вимог у сфері пожежної безпеки.

- Володіти: навичками застосування тактичних рішень і методів при проведенні слідчих дій; методами аналізу інформації та навичками використання технічних засобів при роботі на місці пожежі; складання документів юридичного змісту; усних виступів по судовій експертизі; аргументації та відстоювання своєї точки зору в усній полеміці; ведення дискусії; підготовки експертних висновків; консультування громадян з питань пожежно-технічної експертизи.

Розслідування-пожеж

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Помазанов В.В., Попов І.А., Вандер М.Б. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Розслідування пожеж» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!