Роздрукувати сторінку

Організація розкриття та розслідування злочинів як навчальна дисципліна

« Назад

Розслідування злочинів — це робота спеціально уповноважених державних структур на одержання інформації про дії або бездіяльність, що можуть мати особливості злочину, встановленню події та складу злочину, розкриттю винних у його здійсненні осіб, застосування заходів щодо відшкодування заподіяної злочином шкоди, дослідження причин і умов, що допомагали вчиненню злочину.

Освітній курс «Організація розкриття та розслідування злочинів» є дисципліною за вибором. Справжня дисципліна є функціональною складовою системи професійних предметів та курсів, що забезпечують підготовку за програмою «Кримінальний процес. Криміналістика. Судова експертиза». Її оволодіння опирається на знання з кримінального права, кримінального процесу, отримані студентами у ВНЗ при освоєнні освітніх програм бакалаврату або спеціалітету. Крім того, даний курс тісно пов'язаний зі змістом предметів «Актуальні питання кримінально-процесуального права», «Теорія доказів», «Актуальні питання забезпечення прав особистості в кримінальному судочинстві» та деякими іншими курсами.

Організація-розкриття-та-розслідування-злочинів

Вивчення освітнього предмету «Організація розкриття та розслідування злочинів» направлено на становлення у студентів системи знань, вмінь і здібностей, потрібних для професійної роботи у правоохоронній та правозастосовній сфері.

Ціллю вивчення предмета є формування у студентів особистісних якостей і становлення системи знань, вмінь і здібностей, потрібних для професійної роботи по забезпеченню законності, правопорядку, безпеки особистості, суспільства і країни; по виявленню і розслідуванню злочинів і правопорушень.

Завданнями оволодіння предмету є:

− забезпечити системне засвоєння студентами основних засад законодавчих та інших нормативних актів, що координують роботу у галузі забезпечення законності, правопорядку, безпеки особистості в обсязі, достатньому для індивідуального проведення професійної роботи;

− сприяти формуванню знань, вмінь і здібностей, потрібних для проведення професійної роботи по попередженню, зупиненню, розкриттю та дослідженню злочинів проти особистості і власності;

− сприяти формуванню професійного інтересу, формування мотиваційно-ціннісного відношення до професійної роботи слідчого, установки на професійне самовдосконалення.

Предмет вивчається на очній і заочній формі.

розслідування-злочинів

Під час опанування курсу студенти повинні знати:

- головні твердження галузевих спеціальних наук, сутність і зміст основних понять, категорій, інститутів, правових статусів суб'єктів правовідносин у кримінальному судочинстві;

- законодавство України, загальновизнані засади і норми міжнародного права;

- правозастосовну практику.

-- Уміти:

- користуватися юридичними поняттями і категоріями;

- проводити аналіз юридичних фактів і правових відносин, які постають у зв'язку з ними;

- проводити аналіз і вірно пояснювати, використовувати правові норми, приймати рішення і проводити юридичні дії у точній відповідності з законом.

- володіти:

- юридичною термінологією і прийомами юридичної техніки;

- вміннями діяльності із законодавчими та іншими нормативними правовими актами;

- вміннями аналізу різноманітних правових явищ, юридичних фактів, правових положень і відносин, що є об'єктами професійної роботи;

- вміннями аналізу правозастосовної практики;

- вміннями розв’язання правових проблем і колізій реалізації засад матеріального і процесуального права.

розслідування-окремих-видів-злочинів

Свою увагу становленню дисципліни присвятили такі науковці: В.К. Весельський, В.В. Пясковський, А.К. Звирбуль, Б.Л. Зотов.

Отже, основна мета курсу для студентів вивчення загальних закономірностей організації і тактики виявлення злочинів, а також поглиблення знань у сфері методики розслідування окремих форм злочинів і вироблення умінь використовувати здобуті теоретичні знання у практичній роботі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!