Роздрукувати сторінку

Публічна служба в Україні як навчальна дисципліна

« Назад

Поняття «публічна служба» на даний час набуло законодавчого окреслення. А саме, згідно з п. 15 ст. 3 публічна служба встановлюється як діяльність на державних політичних посадах, професійна робота суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в структурах влади, місцевого самоврядування.

«Публічна служба в Україні» - предмет для студентів юридичних напрямків.

Предметом освітнього курсу «Публічна служба в Україні» є інститути публічної служби і комплексні за своїми особливостями публічно-службові відносини, що постають у зв'язку з організацією і існуванням державної і муніципальної служби на базі конституційних засад і цілей, зумовлених народним суверенітетом і загальним конституційним обов'язком країни визнавати, додержуватися і захищати права і свободи людини і громадянина в Україні.

Публічна-служба-в-Україні

Метою оволодіння предмету «Публічна служба в Україні» є становлення у студентів знань у сфері теорії і практики державної і муніципальної служби як професійної діяльності, обумовленої конституційними засадами про визнання і забезпечення країною невідчужуваних права і свободи людини і громадянина.

Учбова дисципліна направлена на формування вмінь і навичок реалізації функцій публічної служби та надання публічних послуг, при неухильному додержанні конституційних положень публічної служби, засад конституційної законності, з'ясування сенсу повноважень службової компетенції, правильної постановки і формування оптимальних методів розв’язання службових завдань.

Навчальна дисципліна дозволяє майбутньому юристу, незалежно від того як буде і в якій мірі його професійна діяльність безпосередньо пов'язана з практикою публічної служби (зайняттям посади державної або муніципальної служби в Україні), навчитися постійно керуватися конституційно-правовим смислом і призначенням такої роботи, виробляти і здійснювати рішення, спрямовані на правильне (конституційно-правове) попередження та розв'язання конфліктів публічної служби, що постають як у рамках внутрішньослужбових (трудоправових) відносин, так і у відносинах між публічними службовцями і громадянами.

Навчальна дисципліна має на меті сприяння виробленню у майбутніх юристів достовірної установки нетерпимості до корупційної поведінки, порушень принципів і засад службового права і положень законодавства, зловживань службовими повноваженнями, ухилянь від вимог службової етики.

публічна-служба

Освітня дисципліна дає змогу студенту адекватно, з врахуванням конституційних та міжнародно-правових критеріїв і стандартів публічно-службової роботи, сприймати головні напрями та цілі реформи публічної служби в Україні, розуміти пов'язані з цим процесом практичні завдання і приймати активну участь у їх вирішенні у зв'язку з власним професійним самовизначенням.

«Публічна служба» є освітнім предметом, який сприяє оволодінню окремими загальноосвітніми компетенціями, а також становленню у них передумов успішного опанування профільними професійними юридичними компетенціями. Необхідними умовами успішного вивчення дисципліни виступають пізнання в галузі філософії і теорії конституціоналізму, сутності та призначення правової країни, особливостей його механізму; конституційних основ організації і функцій публічної влади в Україні, законодавства про федеральну публічну службу у публічній службі в суб'єктах України; учень мусить вміти розкривати зв'язок публічного права з конституційними цінностями, визначати баланс конституційних принципів забезпечення прав і свобод людини з вимог охорони конституційного правопорядку, безпеки і обороноздатності країни; учень повинен володіти загальнонауковими прийомами і пізнання позитивного права, методами роз’яснення (інтерпретації) комплексу норм права, спрямованих на урегулювання відносин, пов'язаних з практиками публічної служби.

В системі базових предметів навчальний предмет «Публічна служба в Україні» найбільш тісно пов'язана з курсами «Порівняльне правознавство», «Актуальні проблеми конституціоналізації правової системи України», а в межах варіативної частини – з дисциплінами «Юридична техніка», «Теорія конституційного правокористування» і «Зловживання правом».

публічно-службова-діяльність

За основу дослідження дисципліни «Публічна служба в Україні» взято праці таких науковців, як В. Авер’янов, О. Андрійко, Ю. Битяк, С. Ківалов, Ю. Старілов, Н. Янюк та інших.

Отже, дисципліна «Публічна служба в Україні» надає студентам можливість розширити та поглибити знання, вміння, навички і компетенції, що визначаються знаннями в області філософії конституціоналізму, теорії держави і права, конституційного права України і зарубіжних країн, муніципального права, методології юридичної науки і практики, а також базових дисциплін «Філософія права» та «Історія політичних і правових вчень».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!