Роздрукувати сторінку

Психологія професійного становлення (право) як навчальна дисципліна

« Назад

Професійне становлення – це велика частина розвитку людини, яка об’єднує період з початку зародження професійних намірів до закінчення професійного життя.

Програма курсу «Психологія професійного становлення (право)» для студентів напряму «Психологія службової діяльності» призначена для студентів юридичних спеціальностей.

Ця дисципліна відноситься до варіативної частини професійного циклу. Зміст даної дисципліни ґрунтується на значеннях, отриманих студентами з таких дисциплін професійного циклу як: «Загальна психологія», «Психофізіологія», «Психологія стресу і стресостійкої поведінки», «Диференційна психологія», «Юридична психологія», «Психологічне забезпечення службової діяльності», «Психологія особистості», «Психологія розвитку та вікова психологія», «Психологія праці», «Соціальна психологія», «Психологія кадрового менеджменту».

професійне-становлення

У підсумку засвоєння предмету студент мусить оволодіти наступними знаннями, вміннями і здібностями:

Знати:

- структуру роботи професіонала;

- основи консультаційної діяльності в області інтерперсональних відносин, профорієнтації, планування кар'єри, професійного та особистісного зростання.

Вміти:

- складати комплексний психологічний портрет професіонала;

- прогнозувати зміни і динаміку рівня становлення і існування різних складових психіки в нормі і при психічних відхиленнях;

- відбирати і застосовувати психодіагностичні методики, адекватні цілям, ситуації і контингенту респондентів;

- складати психологічні висновки і рекомендації по їх використанню;

- проводити консультування області інтерперсональних відносин, профорієнтації, планування кар'єри,професійного та особистісного зростання.

Володіти:

- способами організації психологічної служби;

- навичками профорієнтаційної роботи, професійно-психологічного відбору кадрів та психологічного супроводу кадрової роботи.

Психологія-професійного-становлення-право

Дисципліна передбачає як аудиторну, так і самостійну роботу студентів. При оволодінні предмету використовуються наступні учбово-методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи:

1. Лекції проводяться у мультимедійній аудиторії, матеріал лекцій надається у формі слайд-конспектів.

2. Практичні заняття як організаційна форма навчання спрямовує студента на прояв більшої самостійності в освітньо-пізнавальній діяльності, так як в ході заняття поглиблюються, систематизуються і контролюються знання, одержані у підсумку самостійної позааудиторної діяльності з додатковою літературою.

3. Самостійна робота студентів виступає необхідним компонентом процесу навчання і визначається як творча самостійність студентів, що призводить до здобуття ними нових знань, вмінь і здібностей.

Самостійна робота студента включає виконання різних завдань навчального, дослідницького та самоосвітнього характеру, текстуальні заняття (робота з текстами), роботу з лекційним матеріалом, формування навичок та умінь творчої діяльності.

4. Для підготовки до іспиту, студентам надається перелік питань.

Програма висуває також критерії оцінки знань студентів.

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо:

- знання вирізняються глибиною і змістовністю, надається повна вичерпна відповідь, як на головні питання білету, так і на додаткові;

- студент вільно користується науковою термінологією;

- відповідь студента структурована, містить аналіз існуючих теорій, наукових шкіл, напрямків і їх авторів з питання;

- логічно і доказово розкриває проблему, запропоновану в білеті;

- відповідь характеризується глибиною, повнотою і не містить фактичних помилок;

- відповідь ілюструється прикладами, в тому числі з власної практики;

- студент проявляє уміння аргументовано вести діалог і наукову дискусію.

Оцінка «добре» ставиться, якщо:

- знання мають певний змістовний рівень, однак відрізняються слабкою структурованістю; зміст розкривається, але є неточності при відповіді на додаткові питання;

- наявні у відповіді несуттєві фактичні помилки, студент спроможний виправити самостійно, завдяки навідні питання;

- недостатньо досліджена проблема по одному з питань;

- недостатньо логічно викладено питання;

- студент не може назвати авторів тієї чи іншої теорії з питання;

- відповідь пролунала недостатньо впевнено;

- студент не зміг продемонструвати спроможність до інтеграції теоретичних знань і практики.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо:

- зміст розкрито слабо, знання мають фрагментарний характер, відрізняються поверховістю і малою змістовністю, є неточності при відповіді на основні питання;

- програмний матеріал в основному викладається, але допущені фактичні помилки;

- студент не може обґрунтувати закономірності та принципи, пояснити факти.

психологія-службової-діяльності

Свою увагу на становлення предмету звертали такі науковці: Кувшинова Т.І., Чуфаровський Ю.В., Романов В.В.

Отже, «Психологія професійного становлення (право)» є актуальним предметом, адже надає практичні знання для студентів юридичних спеціальностей.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!