Роздрукувати сторінку

Психологія ОРД як навчальна дисципліна

« Назад

«Психологія ОРД» - предмет, який введений в освітній процес для студентів юридичних напрямків навчання.

Місце «Психології ОРД» в структурі професійної підготовки працівників окреслюється зростаючим значенням суб'єктивного фактора у вирішенні завдань правоохоронної діяльності. У силу цього їх психологічна підготовка має на меті не лише загально-психологічну підготовку учнів, але і професійно значуще виховання і становлення особистості.

Освітніми цілями предмету є професійно-психологічне навчання майбутніх спеціалістів ОРД до професійної роботи, становлення психологічних методів розв’язання професійних завдань, формування професійно необхідних якостей особистості працівника ОРД.

професійна-діяльність

Головними завданнями предмету є:

- становлення у курсантів і слухачів знань про умови використання психологічних знань у професійній роботі при вирішенні приватних професійних завдань;

- становлення професійно вагомої мотивації саморозвитку;

- опанування психологічними методами розв’язання професійних завдань в роботі співробітника ОРД.

Головними засобами психологічної підготовки виступають:

- опанування психологічними знаннями;

- перетворення наукових психологічних знань у властивості особистості – переконання, мотивацію, вміння і навички, що забезпечують активне та відповідальне включення працівника в професійну діяльність;

- становлення індивідуальних психотехнік діяльності з людьми – способів управління психікою і поведінкою інших людей і самого себе.

«Психологія ОРД» постала на рубежі психологічних та юридичних наук і тісно пов'язана з юридичною практикою. Психологічні категорії лежать в основі вихідних кримінально-правових понять (вина, особистість злочинця, цілі і мотиви злочину). Правове регулювання є видом соціальної регуляції; воно підпорядковане соціальним і соціально-психологічним закономірностям.

Психологія-ОРД

Крім того, освітній курс «Психологія ОРД» включений в структуру заходів психологічної підготовки майбутніх спеціалістів ОРД.

Предмет є четвертим етапом в системі заходів безперервного психологічного навчання учнів до професійної діяльності. Перші три етапи – це професійно-психологічний відбір, психологічна підготовка в рамках освітніх занять розділу «Навчання вченням» (предмети «Початкова професійна підготовка») та навчальні заняття з дисципліни «Психологія».

Зміст освітнього курсу складають базові поняття кримінальної, судової, оперативно-розшукової, екстремальної та психології професійної діяльності, спеціалізовані з врахуванням професійної роботи працівників ОРД.

Місце «Психології ОРД» серед інших освітніх предметів визначено провідними питаннями, які вона досліджує. А саме: теми розділу «Основи кримінальної психології» знайомить студентів з поняттям і психологічними засобами регуляції кримінальної поведінки, становлення особистості злочинця, типологіями особистості злочинця та злочинних груп, формами їх психологічного дослідження, має на меті наявність ґрунтовних знань з кримінального права та кримінології. Теми розділу «Психологічні засоби розкриття і розслідування злочинів в роботі співробітників ОРД» спрямований на освоєння студентами ґрунтовних професійних знань, таких як психологія організації і провадження слідчих дій, нетрадиційні методи розкриття злочинів, предмет і підстави призначення судово-психологічної експертизи та ін., зміст яких пов'язано з освітніми курсами «Кримінально-процесуальне право», «Криміналістика», «ОРД» та ін.

Програма курсу передбачає психологічний практикум. Завдання практикуму призначені для набуття досвіду застосування наукових психологічних знань для рішення приватних задач майбутньої професійної діяльності з вивчення особистості злочинця, аналізу злочинної групи, проведення слідчих дій та ін. з урахуванням психології людей. Важливою умовою психологічної підготовки є самостійна робота по осмисленню досвіду застосування психологічних знань з метою їх коригування та доповнення.

В результаті успішного освоєння змісту курсу студенти повинні знати:

- сучасні уявлення про психологічні механізми і закономірності розвитку особистості і діяльності та їх використання при розкритті та розслідуванні злочинів.

-- Вміти:

- застосовувати навички вивчення особистості і діяльності злочинця в професійному спілкуванні;

- застосовувати психологічні рекомендації при проведенні оперативно-розшукових та слідчих дій;

- здійснювати збір, обробку і аналіз психологічної інформації про осіб, які становлять інтерес для ПНО.

-- Володіти:

- навичками якісного аналізу психологічної інформації при вивченні особистості злочинця і злочинної групи;

- методами психологічного аналізу ситуації і навичками правомірного психологічного впливу на особистість злочинця;

- методами психологічної саморегуляції, забезпечення особистої безпеки життю ситуаціях;

- засобами обліку психологічних факторів при розкритті та розслідуванні злочинів.

співробітники-ОРД

Свою увагу становленню предмету приділяли такі науковці: Сухов А.Н., Курбатов В.І., Димитров А.В., Блекборн Р.

Отже, знання спеціалістами в сфері юриспруденції та правоохоронної діяльності соціально-психологічних особливостей – головна умова ефективної правозастосовної та правоохоронної роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!