Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Протидія організованій злочинності в Україні та світі

Протидія організованій злочинності в Україні та світі як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Протидія організованій злочинності в Україні та світі» відноситься до професійного циклу варіативної частини дисциплін за вибором кримінально-правового профілю за напрямом підготовки «Юриспруденція».

Дисципліна «Протидія організованій злочинності в Україні та світі» змістовно пов'язана з іншими дисциплінами основної загальноосвітньої програми: дисциплінами як професійної спрямованості (кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право), так і дисциплінами соціального, гуманітарного та економічного циклів (логіка, економіка, політологія і т. д.).

організована-злочинність

Готовність студентів до засвоєння дисципліни «Протидія організованій злочинності в Україні та світі» залежить від належного вивчення зазначених попередніх дисциплін, у зв'язку з чим встановлюються нижченаведені вимоги до вхідних знань, умінь і навичок.

Мета вивчення дисципліни полягає в засвоєнні студентами теоретичних уявлень про організовану злочинність, закономірності її розвитку та заходи та реакції на це антисоціальне явище суспільства і держави.

Вивчення дисципліни має сприяти формуванню у студентів професійного мислення, вироблення навичок системного аналізу нормативних правових актів і прийняття рішень з питань, які стосуються протидії організованій злочинності, включаючи вміння правильно кваліфікувати суспільно небезпечні діяння, вчинені організованими злочинними групами і злочинними спільнотами.

Завдання дисципліни:

- з'ясування студентами специфіки організованої злочинності, що виражається в її масштабному характері, в наявності стійких керованих структур, тісному зв'язку з корупцією;

- вивчення сучасного стану, структури та динаміки організованої злочинності в Україні і в ряді зарубіжних країн, основних тенденцій, що обумовлюють її розвиток;

- засвоєння студентами специфіки криміногенних факторів, що визначають функціонування організованої злочинності;

- формування у студентів уявлень про систему і принципи державної політики у сфері протидії організованій злочинності;

- засвоєння студентами різних концепцій протидії організованої злочинності та окремих її проявів, вироблених вітчизняними і зарубіжними кримінологами і юристами;

- отримання студентами практичних навичок застосування законодавчих норм, спрямованих на забезпечення протидії організованої злочинності.

суспільно-небезпечні-діяння

У результаті освоєння дисципліни «Протидія організованій злочинності в Україні та світі» студент повинен володіти наступними загальнокультурними компетенціями:

- здатний сумлінно виконувати професійні обов'язки, дотримуватися принципів етики юриста;

- володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення.

Крім того, випускник повинен володіти наступними спеціальними компетенціями:

- здатний приймати рішення і здійснювати юридичні дії у точній відповідності з законом;

- здатний юридично правильно кваліфікувати факти й обставини;

- готовий до виконання посадових обов'язків по забезпеченню законності і правопорядку, безпеки особистості, суспільства, держави;

- здатний здійснювати попередження правопорушень, виявляти і усувати причини та умови, що сприяють їх вчиненню.

За підсумками вивчення дисципліни «Протидія організованій злочинності в Україні та світі» студент повинен:

• знати:

- основні ознаки організованої злочинності, її стан в сучасній Україні і тенденції розвитку;

- причини та умови, що сприяють зростанню організованої злочинності;

- специфіку державної політики у сфері протидії організованої злочинності та проблеми її реалізації;

- концепції протидії організованій злочинності, розроблені українськими і зарубіжними вченими;

- основні нормативно-правові акти, що забезпечують протидію організованій злочинності; роль законодавчих актів державної антикримінальної політики;

- методи проведення антикорупційної експертизи законопроектів і її значення в аспекті протидії організованій злочинності;

- специфіку правозастосовчої діяльності, що здійснюється в процесі розкриття, розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними групами та спільнотами, а також особливості судового розгляду справ даної категорії;

• вміти:

- кваліфіковано охарактеризувати сутність і структуру організованої злочинності, причини і умови, що сприяють її функціонуванню;

- пояснити причини корупції, її соціально-економічні наслідки і місце в структурі організованої злочинності;

- критично аналізувати передбачені у законодавчих актах заходи протидії організованій злочинності, виявляти наявні в них прогалини та суперечності, а також пропонувати шляхи їх усунення;

- обґрунтовано застосовувати правові норми в конкретних ситуаціях, що складаються в процесі здійснення протидії організованої злочинності;

- правильно кваліфікувати суспільно небезпечні діяння, вчинені злочинними групами і злочинними співтовариствами;

- вірно тлумачити та застосовувати відповідні кримінально-правові норми і приймати у відповідності з ними юридично вірні рішення;

• володіти:

- спеціальною термінологією, що характеризує стан і функціонування системи організованої злочинності;

- навичками аналізу правової інформації, навичками розробки проектів законів у сфері протидії організованій злочинності;

- навичками аналізу кримінальної статистики, що характеризує стан організованої злочинності;

- методикою здійснення кримінологічної (зокрема, антикорупційної) експертизи;

- навичками аналізу правозастосовної практики в частині кваліфікації злочинів, скоєних злочинними групами і злочинними співтовариствами;

- навички застосування правових норм, спрямованих на протидію організованій злочинності.

При вивченні дисципліни використовуються різноманітні форми проведення занять: лекції, семінари, а також різні інтерактивні форми навчання.

Протидія-організованій-злочинності-в-Україні-та-світі

Свою увагу становленню предмету приділяли такі науковці: Мондохонов А.Н., Сухаренко А.Н., Арутюнов А.А.

Отже, освоєння дисципліни «Протидія організованій злочинності в Україні та світі» необхідно для закріплення знань студентів у галузі кримінального права і кримінології.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!