Роздрукувати сторінку

Промислове право як навчальна дисципліна

« Назад

Промислове право – це комплексна галузь системи права, яка покликана регулювати підприємницькі відносини, а також тісно пов'язані з ними некомерційні відносини, включаючи організаційно-майнові відносини щодо отримання ліцензій, сертифікатів, відносини по державному впливу на суб'єктів, які здійснюють підприємницьку діяльність та ін.

Дисципліна «Промислове право» є курсом за вибором професійного циклу дисциплін напряму підготовки «Юриспунденція». Дисципліна реалізується кафедрою економіко-управлінських та правових дисциплін.

підприємницька-діяльність

Метою навчальної дисципліни «Промислове право» є підготовка бакалаврів, які володіють сучасними знаннями в області правового регулювання промислової діяльності.

В ході вивчення дисципліни «Промислове право» студенти повинні: отримати чіткі уявлення про поняття, предмет і метод підприємницького права, його особливості і співвідношення зі суміжними галузями права, передусім з цивільним правом; вивчити основні нормативні правові акти, що регулюють відносини у сфері підприємницької діяльності; оволодіти навичками застосування чинного законодавства у навчальному процесі (при виконанні завдань для самостійної роботи) і в подальшій практичній діяльності, вільно орієнтується в нормативно-правових актах, готувати проекти господарських договорів та інших юридичних документів.

Вивчення даного навчального курсу має ґрунтуватися на основоположні конституційні норми і норми цивільного права, що закріплюють різноманіття й рівний правовий захист усіх форм власності, єдиний економічний і правовий простір на всій території України, що передбачає вільний рух товарів, робочої сили, капіталів.

Промислове-право

Вивчення курсу «Промислове право» передбачає самостійну роботу студента – вивчення навчальної та наукової літератури, діючого законодавства, зокрема законів: «Про акціонерні товариства»; «Товариства з обмеженою відповідальністю»; «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців»; «Про ліцензування окремих видів діяльності»; «Про неспроможності (банкрутство)» та ін.

Курс «Промислове право» знаходиться в логічному та змістовно-методичному зв'язку з такими дисциплінами, як: «Філософія», «Економіка», «Теорія держави і права», «Адміністративне право», «Цивільне право».

У результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати наступні результати освіти:

Дисципліна спрямована на формування таких компетенцій:

-- Загальнокультурні:

- володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення;

- усвідомлення соціальної значущості своєї майбутньої професії, володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності;

- використання основних положень і методів юридичних і соціально-економічних наук при вирішенні професійних завдань, здатність аналізувати соціально значущі проблеми і процеси;

-- Професійні:

- здатність обговорювати професійні проблеми, відстоювати свою точку зору, пояснювати сутність явищ, подій, процесів, робити висновки, давати аргументовані відповіді.

Програмою передбачені наступні види контролю: поточний контроль успішності у формі опитувань на семінарських заняттях, проміжний контроль у формі письмової атестації та підсумковий контроль у формі заліку.

підприємницьке-право

Свою увагу на становлення предмету звертали такі вчені: Калініна Л., Кафтайлова Є. В., Лермонтов Ю. М.

Отже, метою вивчення дисципліни «Промислове право» є засвоєння студентами (бакалаврами) знань у сфері правового регулювання підприємницької діяльності, оволодіння нормами підприємницького права та практикою їх застосування, ознайомлення з понятійним апаратом підприємницького права.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!