Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Прокурорський нагляд та судовий контроль за дотриманням прав і свобод особи в кримінальному судочинстві

Прокурорський нагляд та судовий контроль за дотриманням прав і свобод особи в кримінальному судочинстві як навчальна дисципліна

« Назад

Прокурорський нагляд – робота державних структур прокуратури, яка проводиться від імені України і ґрунтується на перевірці ясності дотримання Конституції України і законів, що існують на теренах України.

Прокурорський нагляд трактується як:

1) вид державної роботи;

2) індивідуальна область права;

3) учбовий курс.

діяльність-прокуратури

Предметом курсу є засади теоретичного, правового та методологічного спрямування, що окреслюють працю прокуратури як державно-правового підрозділу, який проводить нагляд за додержанням законів та ряд інших історично притаманних їй функцій. Багатогранність функцій, що проводяться прокуратурою, участь прокурорів у всіх видах судочинства обумовлює міждисциплінарну особливість цього предмету.

Завданнями дисципліни «Прокурорський нагляд та судовий контроль за додержанням прав і свобод особи в кримінальному судочинстві» є одержання студентами теоретичних знань, а також потрібних вмінь і здібностей праці з масивом правових положень, що урегульовують роботу прокуратури України і з правозастосовними документами в сфері прокурорського нагляду.

Курс є спільним професійним предметом навчання за фахом «Юриспруденція». Опанування дисципліни має на меті знання студентами конституційного, адміністративного, кримінального процесу.

прокурорський-нагляд

У підсумку опанування даного курсу студенти повинні:

1. Знати:

- головні положення, терміни і категорії прокурорського нагляду;

- предмет, функції та повноваження прокурора, здійснення нагляду і засоби прокурорського реагування в сферах прокурорського нагляду, а також інші напрями діяльності прокуратури;

- важливі віхи формування та становлення прокуратури, моделі організації нагляду за здійсненням законів у закордонних державах.

2. Вміти:

- вільно володіти поняттями, термінами і категоріями прокурорського нагляду;

- індивідуально вирішувати правові проблеми, що постають у галузі прокурорського нагляду;

- формувати правові документи, що стосуються організації та здійснення прокурорського нагляду.

Оволодіння дисципліни має на меті читання лекцій і проведення семінарських занять, а також індивідуальну роботу студентів, в тому числі роботу з науковою літературою і джерелами права, підготовку повідомлень і відповідей, розв'язання казусів, написання есе.

При оцінюванні знань студентів враховується:

- вірне застосування юридичної термінології та конструкцій, чіткий виклад дефініцій і класифікацій, розкриття основних ознак та характерних рис понять та інститутів;

- повнота і лаконічність відповіді, що дається в усній або письмовій формі; чіткість аргументації;

- глибина аналізу джерел службового права;

- ступінь використання наукової та навчальної літератури;

- вміння застосувати положення джерел права до конкретного казусу і мотивувати зроблений вибір;

- логіка і аргументованість викладу;

- грамотне застосування формально-юридичного та порівняльно-правового підходів при аналізі окремих проблем;

- коректне приведення прикладів, аналогій, порівнянь.

органи-прокуратури

Свою увагу розвитку предмету присвятили такі науковці: Супрун С. В., Стрельников В., Слюсаренко Т. В., Петрова Л. І., Манакова С. Г.

Отже, курс «Прокурорський нагляд» має на меті становлення у студентів уявлення про організацію та роботу органів прокуратури, про їх місце у структурі державних органів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!