Роздрукувати сторінку

Професійна психологія та конфліктологія як навчальна дисципліна

« Назад

У відповідності з сучасними вимогами до професійної освіти фахівець повинен бути готовим до вирішення нестандартних виробничих завдань, бути здатним внести свій внесок у вдосконалення тієї сфери діяльності, яку обере в якості професії.

 

Крім того, вища школа покликана сформувати громадянську і наукову позицію фахівця; життєві орієнтації, здатність брати участь у життєвих обставинах в якості активної діючої сили і чинити на них позитивний вплив; здатність керувати своїм життям і тим самим вносити свій внесок у соціокультурний розвиток суспільства. В процесі отримання професійної освіти студент повинен розвинутися до рівня професійно-зрілої особистості.

Зазначеним вимогам відповідає дисципліна «Професійна психологія та конфліктологія».

професійна-діяльність

Мета пропонованого курсу забезпечити максимальну готовність майбутнього фахівця до нестандартних проблемних ситуацій в професійної діяльності та особистому житті.

Завдання курсу:

- забезпечити пізнання студентом відповідності своїх особистісних характеристик обраної професії;

- навчити студентів самокорекції, самовихованню відповідно до виявлених недоліків;

- дати уявлення про професійний стрес і заходи захисту від нього;

- навчити техніці безконфліктного ефективного ділового спілкування;

- забезпечити готовність майбутніх фахівців до нестандартних професійних завдань.

Дисципліна «Професійна психологія та конфліктологія» відноситься до дисциплін за вибором професійного циклу.

Базовими предметами для опанування даної дисципліни є: психологія, педагогіка, філософія, культурологія, соціологія.

Професійна-психологія-та-конфліктологія

Процес вивчення дисципліни «Професійна психологія та конфліктологія» спрямований на формування таких загальнокультурних та професійних компетенцій:

– володіти культурою мислення, бути здатним до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення;

– здатність вибудовувати і реалізовувати перспективні лінії інтелектуального, культурного, морального, фізичного та професійного саморозвитку і самовдосконалення;

– бути готовим до кооперації з колегами, роботи в колективі;

– здатність організувати своє життя у відповідності з соціально-значними уявленнями про здоровий спосіб життя;

– демонстрацією значущості своєї майбутньої спеціальності, прагненням до відповідального ставлення до своєї майбутньої трудової діяльності;

– здатність організувати свою працю, самостійно оцінити результати своєї діяльності;

– здатність самостійно набувати за допомогою інформаційних технологій і використовувати в практичній діяльності нові знання та вміння, у тому числі в нових галузях знань, безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності.

У процесі вивчення курсу «Професійна психологія та конфліктологія» передбачається створення у студента цілісного уявлення про предмет, цілі, завдання, структуру курсу. В результаті студент повинен знати:

– основи психології та педагогіки професійної діяльності;

– основи ділової комунікації та менеджменту;

– прийоми самозахисту в стресових ситуаціях;

– методи самовиховання і самокорекції.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні оволодіти вміннями:

– здійснювати самодіагностику професійно значущих особистісних характеристик;

– аналізувати результати самодіагностики;

– планувати і здійснювати самовиховання і самокорекцію;

– виконувати антистресові програми і вправи.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні мати практичний досвід:

– вирішення нестандартних професійних завдань;

– аналізу і розв'язання конфліктних ситуацій;

– захисту себе від стресових факторів;

– самовдосконалення в професійному та особистісному плані.

професійний-стрес

Свою увагу становленню предмету приділяли такі науковці: Крисько В.Г., Климов Є.А., Донцов І.А.

Отже, знання і навички, які отримають студенти при вивченні даної дисципліни, націлені на практичне застосування при опануванні дисциплін професійного циклу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!