Роздрукувати сторінку

Проблеми цивільного судочинства в Україні як навчальна дисципліна

« Назад

Цивільне судочинство — урегульована засадами цивільного процесуального права робота суду, осіб, які приймають участь у справі, та інших учасників судового провадження, пов'язана з розглядом та розв’язанням по суті цивільних справ, а також робота органів примусового здійснення судових актів, прийнятих у результаті такого розгляду і вирішення.

Предмет «Проблеми цивільного судочинства в Україні» належить до числа додаткових областей правових знань і є однією із структур утворюючих юридичних учбових предметів.

Проблеми-цивільного-судочинства-в-Україні

Предметом пізнання даного курсу є положення права, що урегульовані суспільні відносини, що постають при відправленні правосуддя по цивільним справах, порядок захисту суб'єктивних прав громадян і установ, а також правові категорії, наукові погляди і концепції, характерні для науки цивільного процесу.

Предмет «Проблеми цивільного судочинства в Україні» розробляє проблеми та актуальність існуючих цивільно-процесуальних відносин.

Ціль освоєння дисципліни «Проблеми цивільного судочинства в Україні»:

- зрозуміти і вивчити найважливіші аспекти юридичних положень, що регулюють роботу судів загальної юрисдикції по відновленню порушеного права, а також питання реформування цивільного процесу.

Завдання:

- на базі теоретичних засад цивільного процесуального права і судової практики судів загальної юрисдикції у проведенні судочинства виявити проблеми, що існують в цій галузі і розробити методи їх розв’язання;

- вироблення умінь і здібностей використання цивільних процесуальних норм до окреслених ситуацій;

- набуття навичок утвердження вірних рішень по спорах, віднесених до підвідомчості судів, створення процесуальних документів;

- формування переконаності в потребі суворого додержання законності і почуття відповідальності за правильне розв’язання цивільно-правових спорів.

цивільний-процес

Предмет «Проблеми цивільного судочинства в Україні» є курсом за вибором варіативної частини професійного циклу за напрямом навчання «Юриспруденція».

Оволодіння предмету «Проблеми цивільного судочинства в Україні» базується на знаннях і уміннях, отриманих студентами при освоєнні попередніх курсів.

В результаті освоєння освітньої програми, студент повинен оволодіти наступними підсумками навчання з курсу «Проблеми цивільного судочинства»:

-- Знати: структуру, послідовність і риси цивільного судочинства по різноманітним категоріям справ; характеристики правореалізаційної роботи суб'єктів судового розгляду в межах цивільного судочинства; риси законодавчої структури цивільного права.

-- Вміти: проводити юридичний супровід по цивільних справах; здійснювати процесуальну роботу щодо участі у цивільному судочинстві; використовувати доктринальні і теоретичні принципи практично.

-- Володіти: навичками формування процесуальних документів у галузі цивільного судочинства; навичками індивідуальної аналітичної діяльності з законодавчими і процесуальними документами; навичками аналізу, узагальнення і оцінки проблем діючого процесуального законодавства.

цивільно-процесуальні-відносини

Свою увагу становленню дисципліні присвятили такі науковці: Шерстюк В. М., Яценко Н. Г., Потапенко С.В., Горохов Б.А., Книшев В.П.

Отже, опанування студентами судової та інших форм захисту суб'єктивних прав – потрібна умова становлення майбутніх суддів, прокурорів, адвокатів, юрисконсультів, арбітрів, медіаторів і нотаріусів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!