Роздрукувати сторінку

Проблеми трудового права як навчальна дисципліна

« Назад

Трудове право — це область права, яка регулює правовідносини між робітниками і роботодавцями. Положення трудового права окреслюють порядок існування, реалізації та закінчення трудової діяльності.

 

Трудовим правом урівноважуються питання, пов'язані з усім процесом трудової роботи: робочого часу, дозвілля, заробітної плати, охорони праці, соціального страхування, праці жінок і неповнолітніх, створення профспілок, розв’язання трудових конфліктів.

законодавство-про-працю

Спецкурс «Проблеми трудового права» ознайомлює студентів з історичними віхами формування сфери трудового права, міждисциплінарними напрямами філософії, політики та соціології трудового права, закономірностями становлення законодавства про працю в Україні та у закордонних державах; міжнародно-правовим регулюванням трудових відносин і впливом процесу глобалізації на правові структури держав світу (охоплюючи і системи трудового права); практичними питаннями сучасного трудового права (важкими питання контрактної системи трудового найму); атиповими трудовими відносинами (позикову працю, праця професійних спортсменів, комп'ютерних надомників та ін.), а також основами кадрового аудиту (перевірки кадрової документації).

Освітні питання курсу носять комплексний, логічно взаємозалежний і взаємообумовлений характер. Спецкурс спрямований на поєднання здобуття студентами як передових теоретичних знань, так і важливих прикладних навичок роботи юриста. Розуміння історичних етапів становлення і теоретичних питань трудового права, а також здобуття студентами практичних навичок юридичної діяльності в сфері трудового права припускає попереднє дослідження головних принципів філософії, теорії та історії держави і права, трудового права, цивільного права і процесу та інших галузей права. Тому, виходячи з логіки учбового процесу, положення запропонованого спецкурсу повинні розглядатися на завершальному етапі юридичного навчання.

Перелік предметів, на які спирається вивчається курсу: загальна теорія права; історія держави і права; трудове право; цивільне процесуальне право; юридична служба на підприємстві.

Проблеми-трудового-права

Оволодіння курсом «Проблеми трудового права» має такі цілі: становлення у студентів ґрунтовних знань про етапи і періоди історичного формування законодавства про працю, основи філософії, політики та соціології трудового права, сучасних засадах його розвитку в Україні і за кордоном, сформувати навички діяльності юрисконсульта в області кадрових проблем та трудових відносин.

Досягнення вищезазначеної цілі має на меті розв’язання таких завдань:

- ввести студентів в область головних історичних дат, юридичних понять і філософських категорій для дослідження основ філософії, політики та соціології трудового права та засад розвитку даної сфери;

- упорядкувати знання про національне та міжнародне трудове право, їх взаємодію та співвідношення, показати значення Міжнародної організації праці в становленні міжнародних трудових стандартів;

- навчати їх навичкам аналізу положень законодавства про працю, їх оцінки, розв’язання юридичних колізій і подолання прогалин у трудовому праві;

- показати роль судової практики у використанні норм трудового права;

- навчити аналізу різних форм і типів судової практики по трудових справах;

- прищепити студентам навички юридично грамотного оформлення трудових угод, локальних законодавчих актів, колективних договорів, вміння перевіряти відповідні кадрові документи і складати по результатам перевірки юридичні висновки.

У підсумку оволодіння даного спецкурсу студенти мусять знати:

– головні історичні періоди становлення і формування трудового законодавства на теренах України;

– засади таких нових міждисциплінарних напрямів як філософія трудового права, трудова політика і соціологія;

– джерела міжнародно-правового регулювання праці та актуальні проблеми галузі міжнародного трудового права;

– актуальні засади існування міжнародного та закордонного трудового права;

– практичні питання контрактної системи найму, включаючи проблеми укладання, подовження та припинення контрактів;

– особливості розробки колективних договорів і локальних законодавчих актів у галузі праці, трудових договорів (контрактів);

– останні нововведення в законодавстві про працю.

За підсумками опанування курсу студенти мусять вміти:

– правильно співвідносити за правовою природою, юридичної сили та (або) пріоритету різні джерела трудового права (як національні, так і міжнародні);

– юридично грамотно приймати участь у створенні колективних договорів і локальних законодавчих актів у сфері праці;

– складати організаційно-розпорядчі документи наймача, перевіряти юридичну правильність їх оформлення.

трудове-право

Свою увагу формуванню курсу приділяли такі науковці: Миронов В.К., Некрошюс І., Накаяма К.

Отже, освітня програма спеціалізованого предмету «Проблеми трудового права» є учбово-методичним документом, що визначає викладання даної дисципліни студентам очної форми навчання за кваліфікацією «Правознавство» за спеціалізацією «Господарське право».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!