Роздрукувати сторінку

Проблеми теорії держави і права як навчальна дисципліна

« Назад

Сучасний стан загальної теорії держави і права – вступної науки в циклі правознавства характеризується різноманітними теоретичними підходами, плюралізму визначень юридичних понять і побудов правових конструкцій, що показують різні аспекти державно-правової реальності та класифікації юридичних явищ.

За останні півтора десятиліття у галузі теорії держави і права відбулися суттєві зміни: з поч. 90-х р. минулого століття теоретична юриспруденція збагатилася новим поколінням учбової літератури українських і закордонних авторів. Масовими тиражами були перевидані праці видатних юристів кін. ХІХ-поч. ХХ ст. Актуальним стало викладання на юридичних факультетах предмету «Проблеми теорії держави і права».

нормативно-правові-акти

Ціллю оволодіння курсу «Проблеми теорії держави і права» є становлення у студентів ґрунтовного уявлення про актуальні питання сучасного стану і перспектив формування держави і права та пов'язаних з ними державно-правових явищ.

Досягнення даних цілей передбачає вирішення низки завдань:

- розгляд основних теоретичних положень науки теорії держави і права з врахуванням останніх здобутків української та зарубіжної юриспруденції;

- вироблення у студентів вмінь та здібностей вірного застосування одержаних теоретичних знань для формування і грамотного обґрунтування власних поглядів на державно-правові явища та процеси минулого і сучасного, а також для прийняття грамотних обґрунтованих рішень в ході професійної діяльності;

- оволодіння методологією сучасної юриспруденції, що дозволяє вірно тлумачити і використовувати правові засади.

Для вивчення предмету «Проблеми теорії держави і права» потрібні знання, вміння та компетенції, отримані на етапі попереднього навчання. Вхідні знань, вміння та компетенції, необхідні для вивчення даного курсу, формуються в процесі оволодіння предметів професійного циклу, насамперед «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Цивільне право», «Кримінальне право».

Проблеми-теорії-держави-і-права

Даний учбовий предмет доповнює паралельне освоєння наступних дисциплін: «Муніципальне право», «Цивільне право (особлива частина)».

Для оволодіння освітнім курсом «Проблеми теорії держави і права» студент повинен знати, вміти та володіти:

- головні юридичні категорії;

- роль держави і права в політичній структурі суспільства, громадського життя в цілому;

- головні історичні види та форми держави та права;

- знаходити і проводити аналіз правових документів;

- тлумачити законодавчі акти;

- використовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних ситуацій;

- навичками вдосконалення власної пізнавальної діяльності;

- навичками критичного сприйняття інформації, здійснення самостійного пошуку, аналізу та застосування інформації.

У підсумку оволодіння учбовим предметом «Проблеми теорії держави і права» студент повинен оволодіти об'єктивними науковими знаннями головних понять та категоріального ряду, представленого в стрункій, несуперечливій системі, що відбиває загальні закономірності в пізнанні походження, сутності та функціонування держави, права, пов'язаних з ними явищ.

теорія-держави-і-права

Свою увагу становленню дисципліни спрямовували такі науковці: Комаров С.А., Кулапов В.Л., Жеругов Р.Т., Гойман-Червонюк В.І.

Отже, одержання теоретичних знань, що відображають загальні закономірності державно-правової матерії, досліджуваної як у статиці, так і в динаміці – це не тільки академічні завдання. У процесі вивчення загальної Теорії держави і права переслідується завдання підготовки студентів до вивчення галузевих і спеціальних предметів. Практична задача – вміле, творче застосування знань в практичній юридичній роботі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!