Роздрукувати сторінку

Правознавство як навчальна дисципліна

« Назад

Правознавство – наука, яка присвячена вивченню питань, пов'язаних з основами правової грамотності людини. Її систему становлять правові дисципліни.

Як і будь-яка наука, правознавство покликане відповідати принципу науковості: воно використовує науково апробовані методи і методики, загальновизнані науково-методологічної концепції.

Будучи прикордонною наукою, між психологією та правовими науками правознавство залишається правовою дисципліною, її теоретична основа полягає в закономірностях і особливості регулювання суспільних відносин. Проте ця специфіка настільки значна, що вся система правознавства, її категоріальний (понятійний) апарат структурується в залежності від логіки правового регулювання, правових факторів.

курс-Правознавство

Завдання курсу «Правознавство»:

- ознайомлення з сучасними досягненнями у сфері правознавства; передовими ідеями, концепціями; сприяння цивілізованому професійному розвитку особистості майбутніх працівників з вищою освітою неюридичних спеціальностей;

- оволодіння системою основних правових знань, умінь і навичок, необхідних для професійної діяльності інженера, керівника, обґрунтованих шляхів підвищення ефективності вирішення професійних завдань;

- виховання потреби в правовому самовдосконаленні особистості і постійному професійному розвитку.

Курс продовжує традиції правової вітчизняної науки в області пропаганди юридичних знань. В курсі розглянуто базові принципи побудови держави і права. Разом з тим у ньому знайшов своє відображення сучасний рівень розвитку юридичної психології, практики правотворчості та правозастосування.

Основною метою курсу є правова підготовка студентів до майбутньої діяльності.

Реалізація навчальних завдань підлягає здійсненню шляхом читання лекцій, проведення семінарських занять, індивідуальних консультацій та самостійного вивчення студентами навчальної літератури.

правові-дисципліни

В результаті вивчення курсу «Правознавство» студент повинен мати уявлення:

- про роль права в житті сучасного суспільства;

- про юридичну силу різних джерел права і механізм їх дії;

- про основні галузі права;

- про зміст основних прав і свобод людини і громадянина;

- про органи, що здійснюють державну владу в Україні.

Знати:

- основні положення Конституції України;

- права і свободи людини і громадянина в Україні;

- механізми захисту прав і свобод.

Вміти:

- застосовувати отримані знання при роботі з конкретними нормативно-правовими актами;

- аналізувати різні життєві ситуації з точки зору відповідності їх нормам права, розпізнавати випадки порушення правових норм і настання юридичної відповідальності.

Правознавство

Свою увагу становленню предмету присвятили такі науковці: Шкатулла В. І., Поленика С. В., Габрічідзе Б. І., Чернявський А. Г.

Отже, по своїм цілям правознавство є прикладною, практично орієнтованою галуззю наукового знання. Правознавство досліджує і систематизує основи правотворчої, правовиховної, правозастосовної, правоохоронної і пенітенціарної діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!