Роздрукувати сторінку

Правозастосовна практика як навчальна дисципліна

« Назад

Правозастосовна практика – це вид юридичної діяльності, який заснований на певному тлумаченні закону та інших законодавчих актів.

«Правозастосовна практика» – дисципліна для студентів юридичних напрямків.

Цілями освоєння учбового предмету «Правозастосовна практика» є: становлення у студентів теоретичних і практичних знань в області правозастосовної діяльності, регулювання суспільних відносин, що постають при проведенні юридичної діяльності у галузі суспільних правовідносин, а також опанування правових категорій, поглядів і концепцій, існуючих у правовій науці.

правозастосовна-діяльність

Курс покликаний сприяти становленню у студентів професійних компетенцій у галузі правозастосовчої діяльності по захисту суб'єктивних прав, свобод і законних інтересів громадян та установ при проведенні юридичної діяльності в усіх галузях суспільних правовідносин.

Загальні професійні цілі включають наступні компетенції:

У правозастосовчій роботі: становлення вмінь приймати рішення і проводити юридичні дії у точній послідовності з законом, володіння навичками створення юридичних документів.

У правоохоронній роботі: становлення вмінь до правильного і повного відображення результатів своєї професійної роботи юридичної та іншої документації.

Виховні цілі курсу полягають у формуванні професійних вмінь на основі сприйняття загальнолюдських правових цінностей.

У підсумку оволодіння предмету у студентів формуються компетенції, передбачені за напрямом навчання «Юриспруденція».

Правозастосовча-практика

Студенти, що завершили вивчення даної дисципліни повинні:

Знати:

- засади діючого законодавства;

- предмет і зміст курсу, основні правові поняття галузі права, основні законодавчі документи, їх ієрархію, засади правового регулювання у галузі правозастосовчої діяльності;

- головні правила та риси правозастосовної діяльності;

- зміст курсу та мати уявлення про важливі проблемні питання правозастосовної діяльності, пов'язані з характеристиками діючого законодавства;

- склад, структуру та тенденції становлення правового регулювання відносин у правозастосовній діяльності;

- цілі, завдання і напрями реформування правового регулювання суспільних відносин на сьогоднішньому етапі;

- особливості формування юридичної практики, в тому числі судової, і її ролі в механізмі (структурі) правового регулювання;

- стан і формування міжнародно-правового регулювання і зарубіжного законодавства у певній галузі.

Вміти:

- аналізувати діюче законодавство в його зв'язку з правозастосовною діяльністю і бути здатним дати правильну правову кваліфікацію юридичного конфлікту для цілей визначення засобів і способів ефективного судового захисту, належних підстав вимог, предмета доказування і особливостей правозастосовної діяльності;

- використовувати положення права в ситуаціях існування прогалин, колізій норм, складних взаємодій, розв’язувати завдання правозастосовчої практики;

- проводити аргументацію ухвалених рішень, у тому числі, з врахуванням можливих наслідків, передбачати наслідки прийнятих ним рішень;

- проводити аналіз нестандартних ситуацій правозастосовної практики та виробляти різні варіанти рішень;

- кваліфіковано пояснювати правові акти, що утверджуються в сфері управління;

- проводити експертизу юридичних та процесуальних документів;

- пояснити дію нормативних правових актів у зв'язку з правозастосовною діяльністю їх адресатами.

Володіти навичками:

- підготовки процесуальних документів (позовної заяви, заяв, клопотань, правозастосовного акту), що дозволяють забезпечити ефективну реалізацію права на судовий захист;

- складання інших письмових документів юридичного змісту;

- усних виступів з правових питань, в тому числі, в змагальних процедурах, аргументації та відстоювання своєї точки зору в усній полеміці;

- ведення дискусії, ділових переговорів;

- консультування громадян з правових питань, що виникають у сфері правозастосовної діяльності.

Ці результати досягаються за рахунок використання в процесі навчання інтерактивних методів та технологій формування названих компетенцій у студентів:

- проведення лекцій із застосуванням мультимедійних технологій;

- проведення семінарів у формі групових дискусій;

- використання навчального залу судових засідань та проведення практичних занять;

- використання архіву навчальних судових справ;

- відвідування судових процесів у судах області;

- моделювання питань факту, їх юридична кваліфікація і процесуальне оформлення;

- залучення студентів у консультаційну діяльність.

Освітній курс «Правозастосовна діяльність» відноситься до професійного циклу. Вона спирається на знання, отримані у ході вивчення курсів з філософії та теорії права, конституційно-правових основ судової та прокурорської діяльності, історії політичних і правових вчень. Компетенції, набуті в ході вивчення цієї навчальної дисципліни, готують студента до освоєння компетенцій з інших дисциплін загальнонаукового та професійного циклу і, зокрема, правозахисної діяльності адвоката, правозахисної діяльності прокурора, захист юридичних осіб і індивідуальних підприємців, діяльність судових приставів, інститут світових суддів, розгляд спорів з органами влади і управління.

юридична-документація

Свою увагу становленню предмету приділяли такі науковці: Дагель П. С., Жуманіязов М. А., Лопашенко Н. А.

Отже, розвиток професійної компетенції у правозастосовній і правоохоронній діяльності передбачає вироблення активної громадянської позиції, розвиненої правосвідомості, правового мислення і правової культури.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!