Роздрукувати сторінку

Правові засади ОРД як навчальна дисципліна

« Назад

Оперативно-розшукова діяльність (ОРД) – форма роботи, що відбувається гласно і негласно оперативними структурами державних органів уповноважених на те законом, у межах їх повноважень методом здійснення оперативно-розшукових заходів (ОРЗ) з ціллю захисту життя, здоров'я, прав і свобод людини і громадянина, власності, забезпечення безпеки суспільства і країни від злочинних посягань.

Мета оволодіння предмету «Правові засади ОРД» полягає в тому, що б дати майбутньому юристу головні знання з теорії й практики, організації здійснення оперативно-розшукових заходів, що здійснюються уповноваженими на то суб'єктами, що проводять оперативно-розшукову роботу.

оперативно-розшукова-діяльність

Кримінальна ситуація в Україні останнього десятиліття XX ст. і поч. XXI загострилася до крайніх меж, рівень злочинності в нашій державі сьогодні наближається до найвищих світових показників.

У період збільшення у структурі злочинності тяжких посягань (кримінальні вибухи, збройні напади), придбання нових властивостей організованої злочинності, корумпованих зв'язків злочинних угруповань, незаконного обігу зброї та вибухових речовин, розширення обігу наркотичних засобів, оперативно-розшукове законодавство України утверджує головні для оперативно-розшукової роботи проблеми про застосування результатів ОРД в доказуванні у кримінальних справах.

Відповідно до вищевикладених завдань, оволодіння предмету має на меті:

- опанування теоретичних основ ОРД;

- здійснення оперативно-розшукових дій з ціллю рішення завдань ОРД на основі та відповідно до умов їх здійснення, передбачених законодавцем;

- здійснення оперативно-розшукових заходів тільки державними структурами, уповноваженими на те законодавцем, в рамках їх компетенції додержання прав та обов'язків;

- поняття контролю і нагляду за ОРД.

ОРД

Лекції систематизують знання про правові положення ОРД, а мета практичних занять полягає в тому, щоб:

а) поглибити, розширити і закріпити теоретичні знання одержані на лекціях в результаті індивідуального вивчення літературних джерел з даного предмету;

б) оволодіти навичками практичного застосування і здійснення оперативно-розшукових заходів (ОРЗ) по розкриттю і розслідуванню злочинів.

Вивчивши дисципліну «Правові основи ОРД» студент повинен:

-- знати:

- важливі законодавчі акти, що регулюють оперативно-розшукову діяльність, порядок здійснення ОРЗ, розсекречення підсумків ОРЗ і передачу їх слідчому і в суд;

- засади, цілі і завдання оперативно-розшукової діяльності;

- форми оперативно-розшукових заходів, підстави, умови і порядок їх провадження, порядок документування результатів ОРЗ;

- органи, уповноважені проводити оперативно-розшукову роботу, їх права та обов'язки;

- правову регламентацію та порядок сприяння громадян органам, що проводять оперативно-розшукову діяльність;

- процедуру розсекречення результатів ОРЗ і передачі їх слідчому і в суд;

- процесуальний порядок перевірки підсумків ОРЗ і застосування їх у доказуванні.

-- вміти:

- організовувати ефективну взаємодію з органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність;

- проводити процесуальну перевірку результатів ОРЗ, аналіз і оцінку їх доказового значення;

- використовувати результати ОРЗ при плануванні й виробництві слідчих та судових дій;

- застосовувати можливості органів, що проводять оперативно-розшукову роботу, для захисту учасників процесу, виявлення та припинення корупційної поведінки.

-- володіти;

- оперативно-розшуковою термінологією;

- навичками утворення процесуальних документів і протоколів слідчих дій;

- навичками роботи з правовими актами і документами;

- навичками одержання, аналізу, перевірки та оцінки доказової інформації про правові явища і юридичні факти;

- навичками самостійного аналізу правозастосовної та правоохоронної практики.

Правові-засади-ОРД

Свою увагу становленню дисципліни присвятили такі науковці: Толеубекова Б. Х., Халіков А. Н., Цвєтков В. Л.

Отже, «Правові основи ОРД» – це юридична наука, яка тісно пов'язана з такими сферами права, як криміналістика, кримінальне право, кримінально-процесуальне судочинство, етика, психологія та ін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!