Роздрукувати сторінку

Організаційно-правові засади державного управління як навчальна дисципліна

« Назад

Державне управління — робота структур державної влади та їх посадових осіб щодо практичного застосування виробленого на основі певних процедур політичного курсу.

Робота з державного управління традиційно протиставляється, з одного боку, політичній роботі, а з іншого боку, — роботі по встановленню політичного курсу.

державне-управління

Мета оволодіння предмету — надати майбутнім студентам у сфері державного управління теоретичні знання та практичні вміння з основ законодавчого регулювання і правового забезпечення управлінської діяльності в Україні; сформувати теоретичні навички та практичні вміння у галузі правового регулювання державного управління, юридичної відповідальності учасників правовідносин в області управлінської та іншої роботи.

Завдання опанування курсу:

- ознайомлення з головними засадами правового регулювання управлінської роботи;

- розкриття сутності та змісту правового забезпечення державного управління в Україні;

- розвиток навичок використання законодавчих актів, господарської, судової й адміністративної практики в області державного управління.

Методи викладання предмету: лекції; семінари, письмові або усні домашні завдання; аналітичні завдання; обговорення підготовлених студентами есе; диспути, круглі столи; консультації викладачів; індивідуальна робота студентів.

Предмет «Організаційно-правові засади державного управління» відноситься до циклу юридичних наук. Вона логічно пов'язана з іншим курсом циклу — «Правознавство» («Право»), так як в процесі оволодіння права формуються основні загальнокультурні компетенції, спрямовані на оволодіння культурою мислення, здатність до аналізу і синтезу.

Оволодіння освітнього курсу «Організаційно-правові засади державного управління» проводиться після опанування предмету «Правознавство» і покликана закріпити у студента вже отримані навички логічного мислення, уміння виявляти закономірності та особливості державно-правового та економіко-правового процесу, державного впливу на економіку, правове забезпечення управлінської діяльності і процесів адміністрування, причинно-наслідкові зв'язки, закладає основи світогляду, формує професійну правосвідомість і громадянську позицію.

державне-управління-в-Україні

Програма освітнього курсу призначена для реалізації державних засад до мінімуму змісту і рівня освіти випускників за вказаною кваліфікацією і є єдиною для всіх форм навчання, а також для всіх форм і видів навчальних закладів, що реалізують головні професійні освітні програми середньої професійної освіти.

Навчальний предмет є загально професійним курсом та пов'язаний з такими предметами як: «Трудове право», «Адміністративні право», «Цивільне право», «Основи організації муніципального управління».

У підсумку опанування дисципліни студент мусить:

-- володіти уявленнями:

- про роль і значення знань з предмету у процесі опанування програми;

- про роль і місце правовідносин в житті суспільства і країни в цілому.

-- знати:

- відмінність цивільної дієздатності від дієздатності;

- юридичні факти, їх класифікацію;

- види юридичних осіб;

- відповідальність по трудовому праву.

Для формування творчої активності студентів передбачено здійснення самостійних творчих робіт з проблем розвитку галузі. Оволодіння предмету має на меті практичне розуміння її розділів і тем на практичних заняттях.

У процесі освоєння курсу проводиться іспит.

У процесі навчання застосовуються лекційно-семінарські заняття, організаційно-діяльнісні та ділові ігри, розбір ситуацій, проводяться дискусії з актуальних проблем юриспруденції, робота з правовими актами, використовуються ТЗН і обчислювальна техніка.

Організаційно-правові-засади-державного-управління

Свою увагу розвитку предмету приділяли такі науковці: В.Д. Сущенко, В.І. Олефір, С.Ф. Константінов, В.М. Баришніков, Ю.М. Маршавін, М.В. Туленков, В.О. Храмов.

Отже, курс «Організаційно-правові засади державного управління» базується на знаннях, уміннях і навичках, отриманих студентом при вивченні соціально-економічних та юридичних дисциплін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!