Роздрукувати сторінку

Правові основи управління у сфері економіки як навчальна дисципліна

« Назад

Правові основи управління у сфері економіки - це один з фундаментальних кримінально-правових курсів.

Мета оволодіння курсу «Правові основи управління у сфері економіки» – формування доктринальної правосвідомості магістра за напрямом навчання «Юриспруденція».

кримінально-правові-питання-у-сфері-економіки

Завдання вивчення предмету Правові основи управління у сфері економіки:

1. Вдосконалення та формування інтелектуального та загальнокультурного рівня.

2. Оволодіння здатністю кваліфіковано проводити наукові дослідження в сфері кримінального права.

Важливою умовою його успішного засвоєння є всестороннє опанування принципів науки кримінального права, діючого в Україні, а також кримінального законодавства закордонних країн.

Дисципліна тісно пов'язана з такими предметами, як «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Кримінальний процес», «Адміністративне право», «Конституційне право», тому від магістрів потрібне глибоке знання цих та інших супутніх навчальних дисциплін. Їх зміст взаємодіє з проблематикою розмежування злочину і адміністративного проступку, у сфері декриміналізації діяння. Крім того, їх поняття перетинаються і в таких інститутах, як підстава кримінальної відповідальності та звільнення від неї, покарання і звільнення від нього і т. д.

Здобуття студентами знань з предмету «Правові основи управління у сфері економіки» має на меті удосконалене опанування базових понять, категорій, інститутів українського кримінального права, діючого кримінального законодавства, міжнародного законодавства, знання різних поглядів і точок зору вчених-правознавців з найбільш вагомих кримінально-правових питань у сфері економіки. Вироблення наукового світогляду вирішує завдання поглибленого вивчення кримінально-правових теорій та отримання навичок практичного застосування теоретичних знань.

Правові-основи-управління-у-сфері-економіки

Випускник повинен бути спроможний до науково-дослідної професійної роботи, до здійснення таких професійних завдань згідно з профільною науково-дослідною спрямованістю магістерської програми та формою професійної роботи: здійснення наукових досліджень правових проблем, участь у проведенні наукових досліджень відповідно з напрямком своєї професійної роботи.

Процес вивчення курсу Правові основи управління у сфері економіки направлений на становлення таких компетенцій:

-- Загальнокультурної:

– здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень.

-- Професійних:

– здатність розробляти нормативні правові акти;

– здатність кваліфіковано тлумачити нормативні правові акти;

– здатність кваліфіковано проводити наукові дослідження в галузі права.

В результаті опанування предмету Правові основи управління у сфері економіки студенти повинні:

-- Знати:

– головні положення і зміст розділу українського кримінального права, що стосується злочинів у сфері економіки, його фундаментальні положення, базові поняття, категорії;

– політику держави щодо кримінально-правового захисту суспільних відносин у сфері економіки;

– специфіку злочинів у сфері економіки в науці кримінального права;

– різні погляди і точки зору, наявні в науці кримінального права.

-- Вміти:

– вільно оперувати загальними категоріями і визначень, що розкривають сутнісні ознаки злочинів у сфері економіки;

– застосовувати отримані знання, теоретичні положення до конкретних життєвих ситуацій, що мають кримінально-правове значення;

– аналізувати склад злочину в сфері економіки по українському кримінальному законодавству;

– дискутувати, грамотно і логічно висловлювати свої думки, аргументувати висновки, обґрунтовувати свої аргументи і, в кінцевому рахунку, правильно тлумачити кримінальний закон;

– застосовувати одержані знання для розуміння закономірностей розвитку науки кримінального права.

сфера-кримінального-права

Отже, курс «Правові основи управління у сфері економіки» - це знання, які необхідні не лише для правовика, але й також для економіста.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!